Je potrebné žiť zbožne už pred vstupom do manželstva, a následne aj v manželstve správať sa bohabojne. Avšak Boh napriek tomu zvyčajne zošle trápenie, v záujme našej spásy. Podobne ako koruna, tak aj cnosť získa väčší lesk, čím viac rodina bude skúšaná a očistí sa v žiare trápenia.

Populárne hnutie, zvané "Teológia tela", dosahuje úspechy a ovácie len tam, kde prebehlo už zženštenie mužského intelektu a mužskej spirituality. Slovo "zženštenie" je zvyčajne chápané s istou nepeknou konotáciou. Tu ho však používam iným spôsobom, ktorý v nasledujúcich riadkoch dostatočne presne opíšem.

Existuje dôvod, prečo pád ľudského rodu nenastal skôr, ako Adam nesúhlasil a nepristúpil na Evinu neposlušnosť. Pred Bohom práve Adam niesol hlavnú zodpovednosť za zachovanie božského usporiadania sveta, autorita Boha nad mužom, muža nad ženou, ducha nad telom, a rozumu nad ostatnými schopnosťami a vášňami muža a ženy. Muž, ktorý váhu tejto zodpovednosti neunesie a zlyhá pri plnení tejto povinnosti, začne kráčať po jednej z miliónoch možných ciest, ktorými toto usporiadanie dá sa prevrátiť, alebo porušiť, stáva sa skutočným zženštilcom. Životy všetkých ľudí sú od prirodzenosti orientované na posledný cieľ, dosiahnutie blaženej vízie, intelektuálnej vízie, ktorá človeku, mocou Božej milosti, po skončení tohto života, umožní skutočne a bezprostredne nahliadať na Božiu podstatu.

Manželka a matka je slnkom a radosťou rodiny. Čo sa však stane, keď sa rodine stratí toto slnko? Čo, ak žena ustavične alebo aspoň zavše dáva pociťovať, aké obete ju stojí manželský život? Kde sa podela jej milá sladkosť, keď nemierna tvrdosť vo výchove, neskrotená vznetlivosť a podráždená chladnosť v pohľade a v rečiach znemožňuje deťom, aby sa pri matke rozveselily a našly u nej potechu. A čo, ak matka svojím neprívetivým hlasom, nariekaním a výčitkami stále znepokojuje a strpčuje dôverné spolunažívanie v rodinnom kruhu. Kde sa nájdu šľachetná jemnosť a útla láska, keď miesto ženy, vytvárajúcou svojou prirodzenou jednoduchosťou ovzdušie príjemnej spokojnosti v domácnosti, nastúpi žena nespokojná, nervózna a náročná otrokyňa módy?

Úlohou morálnej teológie je skúmať ľudské konanie vo vzťahu k nadprirodzenému poslednému cieľu. Je to časť teologickej vedy, jej materiálny predmet sú ľudské skutky, jej formálny predmet je ich vzťah k poslednému cieľu človeka, ktorý poznávame z Božieho zjavenia. Filozofická etika má rovnaký materiálny predmet, ale formálny predmet je vzťah ľudských skutkov k ich prirodzenému cieľu, ako ho poznávame prirodzeným rozumom. Boh, ktorý je autorom i prirodzeného i nadprirodzeného sveta si neprotirečí, preto prirodzený cieľ človeka nie je a ani nemôže byť v rozpore s nadprirodzeným. Boh nestvoril ľudskú prirodzenosť, aby ju potom potrestal tým, že jej dal nadprirodzený cieľ opačný, ako cieľ prirodzený. Treba však pripustiť, že dedičný hriech spôsobil na prirodzenosti škodu, ktorú nemožno prehliadať a ktorá zatemňuje rozum a oslabuje vôľu, takže bezrozpornosť oboch cieľov človeka nie je vždy človeku bez námahy a na prvý pohľad vždy poznateľná.

V meste Tarifa v južnom Španielsku sa stojí hrad, ktorý sa stal svedkom jednej z mnohých osobných drám, ktoré priniesla história, ktorá ponúka mnoho inšpirácie a poučenia. Táto mohutná pevnosť, dnes už samozrejme nemá strategický význam a tak ako iné hrady, je to múzeum a turistická atrakcia. Hrad stojí na malom ostrove, ktorý je  úzkou hrádzou spojený s pevninou v najjužnejšom cípe krajiny, neďaleko  Gibraltarského brala a teda pravdepodobne to bolo práve tu, kde sa v roku 711 vylodili hordy moslimských nájazdníkov a začali útok na Pyrenejský polostrov. Hrad je pamätníkom čias, v ktorý španielska aristokracia udatne bránila svoju krajinu proti islamskej agresii. Dnešní Španieli, ktorí po práve nemajú reputáciu udatných, pracovitých a poriadok milujúcich kresťanov s týmito Španielmi minulosti zaujímavo kontrastujú.

Nie je vždy zrejmé, prečo sú určité čítania z Písma, zahrnuté v jeden deň vedľa seba. Niekedy sa nám môže zdať tento výber úplne náhodným. Jedna nedávna omša však bola v tomto výnimkou. 20. nedeľa v Cezročnom období priniesla známy príbeh o prorokovi Jeremiášovi, ktorý bol hodený do cisterny za to, že sa postavil proti márnemu vojenskému odporu Izraelitov voči Babylončanom. Druhé čítanie bolo zo svätého Pavla, ktorý vyzýval kresťanov, aby sa pevne držali svojich zásad a vytrvalo odporovali hriešnikom, keďže aj Kristus stál pevne pred hrozbou kríža. Čítanie z Evanjelia bolo zase Ježišovým varovaním, že jeho nasledovanie spôsobí rozdelenie, dokonca aj v rodinách: „Prišiel som zapáliť oheň na zemi.“ Všetky tri čítania zdôrazňujú cenu vernosti, pri obrane pravdy.

Tesne predtým, ako sa v roku 1198 stal pápežom Inocentom III., napísal kardinál Lothario zo Segni De miseria humanæ conditionis (O biede ľudského stavu). Dielo je meditáciou o krátkosti a strastiach ľudského života a nabádaním pripraviť sa na nebeské kráľovstvo. V jednej z kapitol kardinál Lothario povzbudzuje mladých mužov, aby si zvolili celibát. Súčasťou jeho argumentácie je vychvaľovanie zásluh cnostného panenstva, podobné, aké vidíme v mnohých klasických dielach, napríklad u sv. Augustína, sv. Gregora z Nyssy, Tertulliana, sv. Ambróza a iných. Ale druhá časť tejto kapitoly sa snaží presvedčiť mladých mužov proti manželstvu tým, že hovorí o biedach stavu manželského. Uvádzame tu pre vaše poučenie – a pobavenie – niekoľko dôvodov, prečo by sa muž nemal ženiť – podľa knihy De miseria humanæ conditionis kardinála Lotharia de Segni, budúceho pápeža Inocenta III. Mimochodom, jedného z najlepších a najvplyvnejších pápežov stredoveku.

Základy sme už položili, teraz stavajme ďalej. Dbajte, aby vaše rozkazy boly vždy triezve, jasné a láskavé: Triezve počtom, jasné výrazom, láskavé prednesom.

Nejeden otec alebo matka by sa zarazili, keby dostali takúto otázku: — Podľa akého programu vychovávate si deti? — Podľa akého programu? Či aj pri výchove treba program? Na to by som im takto odpovedal: — Nože, ukážte mi jednu prácu, pri ktorej nepotrebujete program! Keď hovorím o „programe“, pravda, to neznamená to isté ako ceduľka, ktorú dostanete pri vstupe do divadla, lež presne ustálenú myšlienku, silné predsavzatie a pevný úmysel ako aj cestu dosiahnuť niečo.

Populárny slovenský vyhľadávač Zoznam.sk, ktorého spravodajský webový portál topky.sk patrí k najčítanejším médiám na Slovensku nás ohúril šokujúcou zvesťou. Topky sa hrdia, že si do roku 2017 už šesťkrát pripísali prvenstvo v kategórii „Médiá“ v rebríčku „Najtrendovejších výrazov roka“ spoločnosti Google. Očividne si ju ho zaslúžili. Aká bola tá svetom otriasajúca šokujúca správa? Dcéra americkej herečky a speváčky Jennifer Lopez vraj nemá pohlavie.

Z archívu:

Omyly neokatolicizmu

z dňa 30. október 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Cirkev otvorená pre každého?

z dňa 14. október 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Pútnik Absolútna - Léon Bloy

z dňa 07. december 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Dejiny rímskeho kánonu

z dňa 20. august 2012 v rubrike Cirkev Čítaj viac
­