Predošlá strana
Ďalšia strana »

Aby sme ukázali novoty ktoré priniesol Druhý vatikánsky koncil najskôr musíme uviesť dvadsať princípov, ktoré tvoria katolícke chápanie pravdy, či už tieto princípy sú katolíckymi dogmami, alebo sú s týmito dogmami len úzko spojené. Je to potrebné preto, aby sa v ich kontexte ukázali princípy, proti ktorým sa Koncil vyhranil. Najprv uvádzame zásady týkajúce sa pravdy všeobecne, potom zásady týkajúce sa pravdy v ultimátnom zmysle slova: to znamená to, čo sa označuje ako „samotná Pravda“ alebo jednoducho „Pravda“.

Pravda a poznanie pravdy všeobecne

 1. Existuje objektívna realita[1];

 2. Táto realita je predmetom poznania (poznania rozumom, intelektom)[2];

 3. Pravda je korešpondencia medzi objektívnou realitou a intelektom[3];

 4. Pravda má logickú prioritu pred Dobrom[4];

Pravda a poznanie pravdy v najvyššom slova zmysle:

 1. Objektívna realita / ontologická pravda je v konečnom zmysle slova[5] Bytie;

 2. Bytie je v konečnom zmysle slova sám Boh[6];

 3. Pravdu / Boha (v tomto zmysle) možno poznať už aj v tomto živote;

 4. Pravdu / Boha možno v tomto živote poznať pomocou rozumu[7];

 5. Pravdu / Boha možno v tomto živote poznať pomocou viery[8];

 6. Rozumom poznávame Boha, ako príčinu všetkého (v prirodzenom poriadku)[9];

 7. Vierou poznávame Boha v jeho prirodzenosti ako Najsvätejšiu Trojicu[10];

 8. Vieru vlastní Cirkev i jednotliví veriaci;

 9. Rozum je prirodzený a jeho predmetom je prirodzená pravda;

 10. Viera je nadprirodzená a jej predmetom je supernaturálna pravda;

 11. Vierou poznávame Boha a spolu s ním všetky ostatné články viery;

 12. Pravda / Boh môže byť v už tomto živote vyjadrená/ý v primeranom zmysle[11];

 13. Pravdu / Boha možno v tomto živote vyjadriť v primeranom zmysle pomocou dogmy[12];

 14. Viera predstavuje absolútnu jednotu[13]. Alebo niekto má vieru celú, alebo ju nemá vôbec;

 15. Viera je Pravda vo svojej plnosti[14];

 16. Viera je nemenná[15].

Rozpor pokoncilového a katolíckeho chápania pravdy bude predostretý v troch kapitolách:

I. Analýza textov;
II. Skepticizmus;
III. Porovnanie katolíckej a koncilnej náuky


Poznámky na tejto strane:

[1] e.g. strom, ktorý vidím, objektívne jestvuje. Objektívna realita sa nazýva aj ontologická pravda
[2] e.g. Poznávam strom predo mnou
[3] e.g. moje poznanie, že strom je predo mnou je pravda, práve a len vtedy, keď je predomnou. adæquatio rei et intellectus
[4] Čo tým myslíme, najjednoduchším možným spôsobom, je zásada, že to, o čo človek usiluje ako o dobré, sa musí zhodovať s tým, čo je objektívne pravdivé, s objektívnou realitou; inými slovami, človek musí usilovať o to, čo je objektívne dobré. Prepožičať prioritu Dobru pred Pravdou naopak znamená usilovať sa o to, čo je v súlade s vôľou alebo vášňami človeka, nezávisle od objektívnej reality. Tento názor možno nazvať „antirealistickým“ v jeho averzii k objektívnej realite alebo „subjektivistický“ vo svojom obrátení do seba.
[5] označovaná ako Pravda s „P“
[6] Boh je absolútne Bytie, nedostal svoje bytie od iného, ale sám je svjím Bytím
[7] „Ak niekto tvrdí, že Jediný Pravý Boh, náš Stvoriteľ a Pán, nemôže byť s istotou poznaný svetlom prirodzeného rozumu, Anathema sit.“ Vatican I, de Rev. can. 1
[8] Credo in unum Deum, Apoštolské vyznanie viery
[9] ako eficientá príčina (Stvoriteľ), a aj ako finálna príčina (cieľ človeka)
[10] teologické cnosti, viera, nádej a láska majú ako svoj objekt Boha.
[11] „Ak niekto tvrdí, že Božské ziavenie nemožno urobiť uveriteľným pomocou vonkajších znamení... Anathema sit.“ Vatican I, de Fide can.3
[12] dogma je božsky zjavená Pravda, predkladaná Magistériom aby bola ako taká verená
[13] jej predmet, Boh, je jednota
[14] jej predmet Boh, je plnosť pravdy
[15] jej predmet Boh, je nemenný

Predošlá strana
Ďalšia strana »

Súvisiace články:

Logos a univerzita. Príhovor Dr. Jonesa pre univerzitu v Nairobi [mierne krátené]
Logos a univerzita. Príhovor Dr. Jonesa pre univerzitu v Nairobi [mierne krátené] 06. 06. 2022
Štyri víťazstvá Dona Alonza - vzoru pevného katolíckeho muža, oddaného Bohu
Štyri víťazstvá Dona Alonza - vzoru pevného katolíckeho muža, oddaného Bohu 03. 10. 2022
Afrika v nás. Závisí od Európanov či sa obrátia k Bohu a dostanú od neho aj všetko ostatné
Afrika v nás. Závisí od Európanov či sa obrátia k Bohu a dostanú od neho aj všetko ostatné 19. 09. 2009
Kostol Santa Maria della Concezione dei Cappucini - zátišie kde môžete meditovať o smrti
Kostol Santa Maria della Concezione dei Cappucini - zátišie kde môžete meditovať o smrti 02. 10. 2022
Dezinfikovanie liturgie – škrtanie nepohodlných modlitieb v novom misáli
Dezinfikovanie liturgie – škrtanie nepohodlných modlitieb v novom misáli 06. 08. 2022
Prečo nemôžeme prijať panteizmus
Prečo nemôžeme prijať panteizmus 04. 08. 2022
Je Vatikán skutočne proti „extrémom“ na Synodálnej ceste? Metóda zahmlievania v referovaní o synodálnom procese
Je Vatikán skutočne proti „extrémom“ na Synodálnej ceste? Metóda zahmlievania v referovaní o synodálnom procese 30. 09. 2022
Prečo „Pánovi bratia“ spomínaní vo Sv. Písme nemôžu byť deťmi Panny Márie?
Prečo „Pánovi bratia“ spomínaní vo Sv. Písme nemôžu byť deťmi Panny Márie? 14. 08. 2022
Katolík je najlepším vlastencom a najštátotvornejším občanom, verným synom a vernou dcérou svojho národa
Katolík je najlepším vlastencom a najštátotvornejším občanom, verným synom a vernou dcérou svojho národa 07. 08. 2022
„Krst v Duchu Svätom“ – hlboký emocionálny zážitok zneužitý bludármi?
„Krst v Duchu Svätom“ – hlboký emocionálny zážitok zneužitý bludármi? 07. 02. 2022

Z archívu:

Synodálne načúvanie

z dňa 20. august 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Umŕtvovanie podľa apoštola Pavla

z dňa 07. marec 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Hnilé ovocie dnešného ekumenizmu

z dňa 21. december 2021 v rubrike Cirkev Čítaj viac
­