Hans Urs von Balthasar (1905 - 1988), švajčiarsky teológ, Hans Küng (1928 - 2021), švajčiarsky teológ, Edward Schillebeeckx (1914 - 2009), belgický teológ, Karl Rahner (1904 - 1984), nemecký teológ, patrili k mnohým teológom, ktorí zredukovali peklo na mytologický obraz, alebo považovali ho za „prázdne“. Táto tendencia pôsobila v období koncilu a následne aj po skončení koncilu. Prehodnotenie a popretie pekla bolo aj dôsledkom neustáleho zdôrazňovania Božieho milosrdenstva, ktoré malo tendenciu prehliadať význam Božej spravodlivosti. Dôsledky na osobnú zodpovednosť ľudí voči viere a morálke Cirkvi museli byť nevyhnutne katastrofálne.

Tretie zasadacie obdobie koncilu

Pápež Pavol VI. otvoril tretie zasadacie obdobie koncilu, koncelebrovanou svätou omšou, spoločne s 24 koncilovými otcami, dňa 14. septembra 1964. Bol to prvý obrad tohto druhu na koncilovom zhromaždení, ktorý pôsobil ako liturgický výraz nového princípu kolegiality. Delegáti biskupských konferencií žiadali následne o dovolenie, aby mohli koncelebrovať v kostoloch a v kaplnkách, podľa tohto pápežovho príkladu. Týmto spôsobom došlo k všeobecnému rozšíreniu koncelebrácie.

Nové skupiny účastníkov rozšírili koncilové zhromaždenie. Athenagoras I. (1886 - 1972), konštantínopolský ekumenický patriarcha, rozhodol o vyslaní pozorovateľov na koncil.

330px Patriarch Athenagoras 1967

Athenagoras I. (1886 - 1972), konštantínopolský ekumenický patriarcha. Zdroj: Wikimedia Commons.

Bolo to považované za nový krok na ceste ekumenizmu. Rozšírenie koncilového zhromaždenia predstavovalo: „5 pozorovateľov“ z pravoslávneho sveta, 8 laikov, vybraných z audítorov, 8 rehoľníčok a 7 laičiek z novej kategórie „audítoriek“, a 38 farárov z 15 štátov.       

Pápež Pavol VI. vydal encykliku Ecclesiam Suam, zo dňa 6. augusta 1964. Pápež Pavol VI. v tejto encyklike poukázal na témy o tom, že „Cirkev musí prehĺbiť poznanie o sebe samej“, a „o vzťahoch, ktoré musí nadviazať so svetom, ktorý ju obklopuje“. Pápež Pavol VI. akoby veril tomu, že Cirkev môže „prispôsobiť sa formám myslenia a spôsobom, ktoré svetské prostredie vnucuje a ponúka“, bez toho, aby nechala sa nimi ovplyvniť. Receptom pre rozvíjanie vzťahov medzi Cirkvou a svetom mal by byť „dialóg“. Predmetná encyklika bola označená ako „encyklika dialógu“.

Coetus Internationalis Patrum ako spojenie konzervatívcov

Alfredo Ottaviani (1890 - 1979), taliansky kardinál, Ernesto Ruffini (1888 - 1967), taliansky kardinál, Giuseppe Siri (1906 - 1989), taliansky kardinál, boli významní predstavitelia konzervatívnych postojov na koncile. Konzervatívci začali organizovať svoje sily až počas druhého zasadacieho obdobia koncilu, na rozdiel od progresivistov, ktorí boli organizovaní veľmi dobre.

Coetus Internationalis Patrum, (Medzinárodná skupina otcov), znamená spojenie konzervatívnych predstaviteľov Cirkvi v skupine, ktorá zišla sa v Ríme, dňa 22. októbra 1963. Mons. Geraldo De Proença Sigaud (1909 - 1999), brazílsky arcibiskup, bol stanovený za sekretára tejto skupiny, a spolupracoval s Antoniom De Castro Mayerom (1904 - 1991), brazílskym biskupom.

Dom Mayer em cerimônia de coroação da Virgem Maria

Antonio De Castro Mayer (1904 - 1991), biskup. Zdroj: Wikimedia Commons.

Plinio Corrêa De Oliveira (1908 - 1995), brazílsky historik, profesor, bol významný predstaviteľ Katolíckeho hnutia v Brazílii, zakladateľ Brazílskej spoločnosti na obranu Tradície, rodiny a vlastníctva, založenej v roku 1960. Mons. G. D. P. Sigaudovi, arcibiskupovi, pomáhal sekretariát, ktorý poskytli rímski členovia tohto združenia, ktoré rozšírilo sa po celom svete.

Mons. Marcel Lefebvre (1905 - 1991), francúzsky arcibiskup, bol najviac viditeľnou tvárou tejto skupiny. Luigi Maria Carli (1914 - 1986), taliansky biskup, neskôr arcibiskup, pridal sa k tejto skupine v októbri 1963. Bol považovaný za jedného z najlepších teológov na koncile. Rufino Jiao Santos (1908 - 1973), filipínsky kardinál, prijal funkciu hovorcu konzervatívcov v kardinálskom kolégiu, dňa 29. septembra 1964. Títo predstavitelia Cirkvi prevzali na seba vodcovskú úlohu, ktorú talianski konciloví otcovia spravidla nechceli vykonávať. Názov Coetus Internationalis Patrum bol zvolený v novembri 1964.

Mons. M. Lefebvre, arcibiskup, Mons. G. D. P. Sigaud, arcibiskup, a Dom Jean Prou (1911 - 1999), generálny opát Kongregácie vo Francúzsku, v Solesmes, zúčastnili sa spolu so skupinou teológov 5 dňového pracovného programu v Solesmes, v období od 11. do 14. januára 1964. Vedúcou myšlienkou bolo riadiť sa úmyslami Svätého Otca, to znamená, koncipovať Druhý vatikánsky koncil ako continuantem, non adversantem, (pokračovanie, nie odporovanie), Prvého vatikánskeho koncilu. Mons. M. Lefebvre, arcibiskup, zaslal dokument, zostavený v Solesmes, biskupom, ktorí boli spojení s ním, dňa 8. februára 1964, so žiadosťou, aby ho podpísali. Tento dokument bol zaslaný aj generálnemu sekretárovi koncilu.

Mons. G. D. P. Sigaud, arcibiskup, napísal Mons. M. Lefebvrovi, arcibiskupovi, dňa 15. júla 1964:

„V Brazílii nemáme žiadne správy o postupe prác, a nemôžeme organizovať nič pre tretie zasadacie obdobie. Dúfam, že máte väčšie šťastie ako ja, a môžete pripravovať práce a nadväzovať kontakty, ktoré budú užitočné v budúcnosti. Sledujem v novinách, že schválenie značne revolučných návrhov je takmer isté. Budeme mať teda čo robiť. Teším sa, že uvidíme sa znova v Ríme.“.

Dôverná nóta adresovaná Svätému Otcovi

Arcadio Larraona (1887 - 1973), španielsky kardinál, prefekt Posvätnej kongregácie pre obrady, predložil pápežovi Pavlovi VI. dokument skupiny Coetus Internationalis Patrum, Nota personalmente riservata al Santo Padre sullo schema, (Dôverná nóta adresovaná Svätému Otcovi o schéme), Constitutionis De Ecclesia, dňa 13. septembra 1964.

Arcadio María cardenal Larraona y Saralegui C.M.F 1

Arcadio Larraona (1887 - 1973), kardinál. Zdroj: Wikimedia Commons.

Predmetný dokument podpísalo 25 kardinálov a 13 hlavných predstavených rehoľných rádov. Autori dokumentu mali veľkú autoritu v Cirkvi a vyvolali týmto spôsobom značný rozruch. A. Larraona, kardinál, žiadal aj A. Ottavianiho, kardinála, sekretára Svätého ofícia, aby podpísal tento dokument. A. Ottavini, kardinál, konštatoval, že zdieľa mnohé obavy, avšak nemôže podpísať tento dokument, z dôvodu svojej funkcie predsedu komisie, ktorá predkladá schému na koncile.

Signatári zmieneného dokumentu, konštatovali, v súvislosti so schémou De Ecclesia, 3. kapitolou:

„Hoci uznávame to dobré, čo obsahuje, nemôžeme zostať ticho a nedať najavo vážne výhrady voči tejto kapitole ako celku. ( ... ). Nuž po dôkladnom štúdiu dospeli sme k presvedčeniu, že našou povinnosťou vo svedomí a pred Bohom, je povedať, že 3. kapitola: 1. pokiaľ ide o vierouku, obsahuje: a) náuky a názory, ktoré sú nové; b) náuky a názory, ktoré sú nie len neisté, ale prijateľnosť týchto náuk a názorov nie je vysoká, či solídna; c) náuky a názory, ktoré sú často nedostatočne jasné, alebo nejasné, so zreteľom na pravý význam, terminológiu a účel.“.

Autori dokumentu zaslali pápežovi Pavlovi VI. ďalší list, podpísaný A. Larraonom, kardinálom, dňa 20. septembra 1964. Tento list uvádza:

„Schválenie takejto schémy pápežom, aj keby ho požadovala väčšina, podľa nás je nemožné. Učenie, ktoré obsahuje, dokonca, aj keby zohľadnili sa všetky výhrady, ktoré boli vznesené voči nemu, musí vyvolať nutne hlboký nepokoj, a spôsobiť hrozné krízy u pevnejšej a vernejšej časti teológov a veriaceho ľudu, najmä v tradične katolíckych krajinách. Nie je možné poprieť fakt, že toto vyvolalo hrozné pochybnosti už v mysliach mnohých. Ak Cirkev zašla by tak ďaleko, že prijala by toto navrhované učenie, poprela by tým svoju minulosť, a učenie, ktoré hlásala doteraz, obrátilo by sa proti nej, a obžalovalo ju, že konala v rozpore s Božím zákonom po stáročia.“.

Panna Mária a kompromis na koncile

Tretie zasadacie obdobie koncilu bolo otvorené témou mariánskej otázky a prostredníctva Panny Márie. Konzervatívni konciloví otcovia prehrali boj o schému O Preblahoslavenej Panne Márii počas druhého zasadacieho obdobia koncilu. Táto schéma nebola prejednávaná samostatne, ale bola začlenená ako posledná, ôsma kapitola, do schémy O Cirkvi, a stala sa následne súčasťou konštitúcie Lumen Gentium.

Pápeži Pius IX. a Pius XII. definovali dve veľké mariánske dogmy: Nepoškvrnené počatie, v roku 1854, a Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, v roku 1950. Druhý vatikánsky koncil bol príležitosťou na vyhlásenie dogmy o Panne Márii, Prostrednici všetkých milostí, ktorú katolícky svet očakával.

Yves Congar (1904 - 1995), francúzsky dominikán, profesor teológie, neskôr kardinál, označovaný ako „otec a inšpirátor Druhého vatikánskeho koncilu“, patril k teológom, ktorí snažili sa zabrániť všetkými prostriedkami tomu, aby koncil posilnil uctievanie Preblahoslavenej Panny Márie. Y. Congar vo svojom denníku uvádza, v súvislosti s prostredníctvom Panny Márie, že pápež Pavol VI. nechcel, aby koncil vyjadril sa k tejto otázke, hoci trval na tom, aby Panne Márii bol pridelený titul „Mater Ecclesiae“.

Julius August Döpfner (1913 - 1976), nemecký kardinál, bol významným predstaviteľom antimariánskych koncilových otcov. J. A. Döpfner, kardinál, stal sa hovorcom 90 biskupov z nemecky hovoriacich štátov a škandinávskych štátov.

Bernardus Johannes Alfrink (1900 - 1987), holandský kardinál, žiadal odstrániť slovo „Mária Prostrednica“ ako „nejednoznačné a nebezpečné“. B. J. Alfrink, kardinál, bol hovorcom 124 biskupov Latinskej Ameriky, Afriky, Beneluxu, Nemecka, Talianska, a ďalších štátov.

Paul-Émile Léger (1904 - 1991), kanadský kardinál, zdôraznil nutnosť „reformy“, alebo „obnovy“, kultu Panny Márie, a učenia, ktoré súvisí s ním. P. É. Léger, kardinál, konštatoval:

„Vytúžená reforma spočíva v používaní jednoduchých a presných slov na vyjadrenie Máriinej úlohy. ( ... ). Je ilúziou myslieť si, že zveličenia pomôžu veriacim modliť sa lepšie k Márii dnes, a pochopiť lepšie jej dôstojnosť. ( ... ). Triezvy jazyk a jednoduchá reč priniesli by omnoho plodnejšie výsledky.“.

Ernesto Ruffini (1888 - 1967), taliansky kardinál, a ďalší biskupi, predložili návrh, ktorý bol schválený takmer jednomyseľne. Predmetný text je uvedený v dogmatickej konštitúcii Lumen Gentium, v článku 62, zo dňa 21. novembra 1964. V zmysle tohto návrhu, Panna Mária uctieva sa v Cirkvi ako Orodovnica, Ochrankyňa, Pomocnica a Prostrednica.

Progresivisti neuspeli so zámerom vylúčiť akúkoľvek zmienku o prostredníctve Panny Márie, avšak výsledný text bol zredukovaný. Slová „všetkých milostí“, ktoré dávajú zmysel podstatnému menu „Prostrednica“, boli vylúčené z textu. V dokumente chýba akákoľvek zmienka o aktívnej účasti Panny Márie na vykúpení ľudstva. Prostredníctvo Panny Márie nie je vynechané úplne, ale nie je ani slávnostne proklamované, čo mnohí konciloví otcovia chceli dosiahnuť.

Druhý vatikánsky koncil nehovorí o pekle

Ernesto Ruffini (1888 - 1967), taliansky kardinál, konštatoval, že schéma De Ecclesia, VII. kapitola, zameraná na posledný cieľ človeka, neobsahuje žiadnu zmienku o pekle. Enrico Nicodemo (1906 - 1973), taliansky arcibiskup, Biagio D' Agostino (1896 - 1984), taliansky biskup, a Alberto Gori (1889 - 1970), jeruzalemský latinský patriarcha, taliansky biskup, poukázali na to, že dokument neobsahuje zmienku o pekle.

Alberto Gori

Alberto Gori (1889 - 1970), jeruzalemský latinský patriarcha, taliansky biskup. Zdroj: Wikimedia Commons.

A. Gori, patriarcha, biskup, povedal:  

„Zatiaľ čo text zmieňuje sa o Poslednom súde veľmi vhodne, ktorý očakáva každého človeka, a ukazuje nádej večnej blaženosti, mlčí sa v ňom prekvapujúcim spôsobom o druhej alternatíve, čiže o večnom zatratení, ktoré podľa Zjavenia a celej Tradície čaká každého nekajúceho hriešnika. Vynechanie jasnej zmienky o večnom zatratení podľa mňa je neprípustné zo strany ekumenického koncilu, ktorého úlohou je pripomenúť celé učenie, a to predmete, ktorý má taký veľký význam pre všetkých ľudí, a predovšetkým pre katolíkov. Tak, ako hovorí sa o existencii súdu a o blaženosti, treba potvrdiť otvorene aj istotu večného zatratenia pre tých, ktorí pohrdli božským priateľstvom. Nazdávam sa, že to je potrebné z troch dôvodov. Prvý je ten, že existencia pekla je nespochybniteľná pravda kresťanského zjavenia. ( ... ). Druhý dôvod, pre ktorý je potrebné pripomenúť nevyhnutne túto pravdu, je ohromná dôležitosť tejto hroznej možnosti pre každú ľudskú bytosť. ( ... ). Tretí dôvod, prečo treba hovoriť o tom, je špeciálna potreba našej doby, ktorú treba začleniť do našej pastoračnej starostlivosti. ( ... ). Ako mnohí uvedomujú si bolestne, nemálo kazateľov neodváži sa pripomínať tieto hrozné pravdy dnes, a radšej mlčia o nich. Výsledkom tejto straty odvahy môže byť to, že medzi veriacimi prevládne presvedčenie, že takýto trest je už zastaraným učením, o ktorého aktuálnosti možno pochybovať plným právom.“.  

Hans Urs von Balthasar (1905 - 1988), švajčiarsky teológ, Hans Küng (1928 - 2021), švajčiarsky teológ, Edward Schillebeeckx (1914 - 2009), belgický teológ, Karl Rahner (1904 - 1984), nemecký teológ, patrili k mnohým teológom, ktorí zredukovali peklo na mytologický obraz, alebo považovali ho za „prázdne“. Táto tendencia pôsobila v období koncilu a následne aj po skončení koncilu. Prehodnotenie a popretie pekla bolo aj dôsledkom neustáleho zdôrazňovania Božieho milosrdenstva, ktoré malo tendenciu prehliadať význam Božej spravodlivosti. Dôsledky na osobnú zodpovednosť ľudí voči viere a morálke Cirkvi museli byť nevyhnutne katastrofálne.

Peklo je večným zatratením pre toho, kto zomrie v stave smrteľného hriechu, bez toho, aby ľutoval tento hriech, a odmietne milosrdnú lásku Boha. Cirkev učila túto pravdu viery vždy.

Panna Mária potvrdila túto pravdu viery vo svojom zjavení, v Portugalsku, vo Fatime, v roku 1917. Fatimské posolstvo začína videním 3 pastierikov, ktorým bol zobrazený hrozný obraz pekla. Fatimskí pastierikovia videli veľké množstvo duší, padajúcich do pekla, zobrazených ako „priehľadné, čierne, alebo hnedé, žeravé uhlíky v ľudskej podobe“, ako „iskry“ veľkého požiaru, „za stonania a kriku plného zúfalstva a bolesti“. Fatimskí pastierikovia boli veľmi vydesení z tohto videnia, ktoré, ak trvalo by dlhšie, boli by omdleli.

 

ZDROJ:

 

MATTEI, Roberto de: Druhý vatikánsky koncil. Doposiaľ nenapísané dejiny. Titul originálu: Il Concilio Vaticano II. Una storia mai scritta, Torino, 2011. Bratislava: Nadácia Slovakia Christiana, 2019, s. 203 - 206, 226 - 239. ISBN: 978-80-972597-6-1.

 

Súvisiace články:

Tajná spoločnosť v Cirkvi a neomodernizmus - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 4).
Tajná spoločnosť v Cirkvi a neomodernizmus - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 4). 15. 11. 2022
Deformovanie liturgie a likvidácia breviára - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 10).
Deformovanie liturgie a likvidácia breviára - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 10). 22. 05. 2023
Progresívne chápanie vzťahu Cirkvi a sveta - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 21).
Progresívne chápanie vzťahu Cirkvi a sveta - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 21). 12. 01. 2024
Skončenie koncilu a revolučné plody - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 22).
Skončenie koncilu a revolučné plody - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 22). 06. 02. 2024
Príprava koncilu zverená demokracii - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 6).
Príprava koncilu zverená demokracii - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 6). 16. 01. 2023
Progresivisti likvidujú koncilové schémy - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 9).
Progresivisti likvidujú koncilové schémy - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 9). 17. 04. 2023
Progresivisti vyhlasujú vojnu pred koncilom - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 7).
Progresivisti vyhlasujú vojnu pred koncilom - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 7). 22. 02. 2023
Začiatok koncilu a porušenie procedúry - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 8).
Začiatok koncilu a porušenie procedúry - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 8). 22. 03. 2023
Koncil neodsúdil komunizmus - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 20).
Koncil neodsúdil komunizmus - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 20). 22. 12. 2023
Hnutia v službách revolúcie - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 3).
Hnutia v službách revolúcie - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 3). 15. 10. 2022

Z archívu:

Sorosove magistérium - zastavte synodu

z dňa 27. február 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Ako sa dostať do pekla

z dňa 18. október 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Františkova hermeneutika diskontinuity

z dňa 25. február 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Čo bola reformácia

z dňa 23. november 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Milosť

z dňa 16. január 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac
­