Píšem tento text 24 hodín po atómovom výbuchu s úsmevným názvom „Traditionis Custodes“ (TC). Pripomína mi správu načmáranú na plechovom obale atómovej bomby Fat Man, ktorá padla na Nagasaki: „To je pre vás!“, ktorej autorom je istý Art Josephson z Chicaga „To je pre vás!“ napísal Bergoglio, keď zhodil bombu na rýchlo rastúce hnutie liturgickej obnovy, vedené mladými ľuďmi, ktoré čoraz zreteľnejšie odhaľuje terminálnu fázu všerozsiahlej cirkevnej dystopie, ktorej on predsedá.

Novus Ordo už pred tým vymieral približne rovnakým tempom, aké uvádzajú tabuľky ľudskej úmrtnosti. Ale proces jeho smrti sa urýchlil, keď Bergoglio, naviac ku všetkým ostatným urážkam Mystického Tela, uvalil na Cirkev kult Covidu. Bola to najväčšia rana od chvíle, čo Pavol VI. odštartoval proces cirkevnej auto-demolácie, nad ktorým neskôr vo vatikánskych sálach nariekal, ako nad „vpádom svetského myslenia do Cirkvi“.

Bergoglio pred veriacimi zamkol baziliku Svätého Petra a vyžadoval od nich podrobenie sa šialeným príkazom civilných orgánov, ktoré v priebehu niekoľkých mesiacov roztrhali sociálnu štruktúru na kusy univerzálnou karanténou, ktorá sa v celej západnej Európe a vo väčšine zvyšku západného sveta realizovala formou stanného práva. Kostoly, ktoré už pred tým boli takmer prázdne, teraz zostali úplne bez veriacich; nedeľná povinnosť bola pozastavená na viac ako rok; milodary klesli; a mnohí z tých, ktorých ich vlastní farári vyhnali z Novus Ordo kostolov, sa už nikdy nevrátia. „Tichá apostáza“, ktorú oplakával Ján Pavol II. V Ecclesia in Europa, sa teraz inštitucionálne prejavuje v ešte opustenejších svätyniach „veľkej obnovy“ v post-COVIDovej fáze.

Medzitým, podľa akejsi cirkevnej antitézy Greshamovho zákona (zákon hovorí, že znehodnotené peniaze vytlačia z trhu dobré peniaze), tradičná liturgia naďalej nezadržateľne vytláča Bugniniho výtvor a mladí hľadači Tradície vytláčajú starých ideológov koncilovej revolúcie, vrátane prefíkaného a zlomyseľného klerikálneho politika z Argentíny, ktorý si myslí, že zasadnutím na Petrov stolec získal absolútnu moc nad Cirkvou a dokonca aj nad zjavenou pravdou (ako vidíme pri jeho rafinovanom odmietnutí Božieho zjavenia týkajúceho sa nerozlučiteľnosti manželstva a spravodlivosti trestu smrti).

Ako mons. Charles Pope včera v rozhovore pre EWTN pripustil, hnutie latinskej omše je rastúcou časťou Cirkvi. „Viete, vo väčšine oblastí Cirkvi náš počet všade klesá. Ale toto je druh mladej, živej a rastúcej časti Cirkvi.“ Pre pápeža, ktorý považuje Cirkev za La Cosa Mia, je táto situácia neznesiteľná. Títo „rigidní“ mladí ľudia, vrátane seminaristov a novo vysvätených kňazov, predstavujú riziko odhalenia skutočnosti, že „pokoncilová cirkev“ je ilúziou - veľkou fasádou pominuteľných noviniek, ktoré musia zaniknúť v prospech toho, čo vždy bolo a navždy ostane. Ako uviedol pápež Benedikt vo svojom sprievodnom liste k Summorum Pontificum: „To, čo predchádzajúce generácie považovali za posvätné, zostáva posvätné a veľké aj pre nás a nemôže to byť zrazu úplne zakázané alebo dokonca považované za škodlivé.“

Bergoglio takto neuvažuje. Cirkev je jeho a on s ňou môže nakladať, ako uzná za vhodné a nezastaví sa pred ničím, čo by zabránilo splneniu jeho príkazu. A to čo prikazuje, je koniec hnutia pre latinskú omšu. To si však vyžaduje nielen zrušenie Summorum Pontificum, ale aj predchádzajúceho indultného režimu v rámci Ecclesia Dei, ktorý dal hnutiu prvý impulz a tiež si to žiada nič menšie ako zrušenie samotnej tradičnej omše. Iba týmito opatreniami môže Bergoglio - alebo aspoň v to dúfa - radikálne zastaviť toto hnutie a spôsobiť jeho smrť. A práve tieto nepredstaviteľne brutálne opatrenia, Bergoglio včera ohlásil: Tak je napísané, tak nech sa to stane.

Článok 1 TC teda celkom komicky vyhlasuje, že prastará, uznaná a schválená omša  západnej cirkvi, omša svätých, liturgický základ kresťanstva, ktorého rímsky kánon má apoštolský pôvod, je vyňatá z rímskeho obradu, ktorý teraz pozostáva iba z Novej omše:

Čl. 1. Liturgické knihy vydané svätým Pavlom VI. a svätým Jánom Pavlom II. v súlade s dekrétmi Druhého vatikánskeho koncilu sú jediným vyjadrením lex orandi rímskeho obradu.

To je smiešne. Aký je teda podľa Bergoglia súčasný stav tradičnej latinskej omše, ktorú na večné časy kodifikoval pápež svätý Pius V.? Je, tak ako chce aby sme verili, jednoducho zrušená? Alebo je prostredníctvom článku 1. suspendovaná, či odvolaná? Ako vysvetľuje jeho sprievodný list:

V odpovedi na vaše žiadosti som sa pevne rozhodol zrušiť všetky normy, pokyny, povolenia a zvyky, ktoré predchádzajú tomuto Motu proprio, a vyhlasujem, že liturgické knihy, ktoré vyhlásili svätí pápeži Pavol VI. A Ján Pavol II., v súlade s dekrétmi II. vatikánskeho koncilu, predstavujú jediné vyjadrenie lex orandi rímskeho obradu. Toto rozhodnutie zakladám na skutočnosti, že po Tridentskom koncile svätý Pius V. tiež zrušil všetky obrady, ktoré sa nemohli dovolávať oprávnenej starobylosti a ustanovil pre celú latinskú cirkev jediný Missale Romanum.

Nehanebná úskočnosť tohto pápeža tu dosahuje nový vrchol v tvrdení, že zrušením odvekého obradu omše v prospech liturgickej novinky, ktorá bola na Cirkev uvalená iba pred päťdesiatimi rokmi, a ktorej jedna „eucharistická modlitba“ bola zložená na reštaurácií, nasleduje príklad svätého Pia V., ktorý zrušil liturgické novinky v prospech prastarej omše. Ak by Bergoglio skutočne napodobňoval svätého Pia V., zrušil by novú omšu a išiel by ešte o krok ďalej ako Benedikt obnovením jednoty Rímskeho obradu a odstránením nepresvedčivej a čisto verbálnej dištinkcie medzi „riadnou“ a „mimoriadnou“ formou jedného obradu.

Bergoglio vo svojej zvrchovanej arogancii publikuje tento doublespeak a očakáva, že bude braný vážne. Ten je samozrejme je absolútne neplatný. Pápež nemá právo zrušiť žiaden uznaný a schválený omšový obrad a práve preto sa Benedikt XVI. usiloval vysvetliť v Summorum Pontificum, že Pavol VI to nikdy neurobil. Budúci pápež Benedikt k 10. výročiu Ecclesia Dei napísal: „Cirkev počas svojich dejín nikdy nezrušila ani nezakázala ortodoxné liturgické formy, to by bolo Duchu Cirkvi úplne cudzie.“ Ale potom je Bergogliovi pontifikát Duchu Cirkvi úplne cudzí.

Absolútne nepochybujúc, že ​​tradičná latinská omša je mŕtva vec, ktorej pohreb je len otázkou času, Bergoglio v sprievodnom liste ďalej vyhlasuje, že celým účelom TC je „vrátiť sa k jednotnej forme slávenia “, čo znamená k Novus Ordo a že akékoľvek ďalšie používanie misálu z roku 1962 sa má riadiť„ potrebou včasného návratu k rímskemu obradu vyhlásenému svätými Pavlom VI. a Jánom Pavlom II. a na druhej strane ukončiť zriaďovanie nových osobných farností viazaných skôr na želania jednotlivých kňazov, ako na skutočnú potrebu svätého Božieho ľudu“.

Zvyšok TC predstavuje súbor predpisov, ktoré majú zabezpečiť, aby sa hnutie za latinskú omšu udusilo a nakoniec úplne zahubilo. Článok 2 hovorí, že biskupi zodpovedajú za liturgické slávenia vo svojich diecézach, vrátane slúženia podľa Rímskeho misála z roku 1962, kým článok 3 hovorí - s dnes už obvyklou lživosťou - že až tak úplne zodpovední nie sú, ale musia urobiť všetko, čo mottu proprio nariaďuje, aby čo najskôr vykorenili tradičnú omšu. Patria sem nasledujúce opatrenia, ktoré zvrátia nielen Summorum, hoci Benedikt je stále nažive, ale dokonca aj veľkú časť indultného systému Ecclesia Dei:

  • prísaha vernosti novej omši od všetkých skupín, ktoré sa zúčastňujú tradičnej omše (§ 1);

  • vytesňovanie latinských omšových skupín na nové miesta, mimo farské kostoly, čím prestane všetko slúženie tradičných omší v bežných farnostiach, kam veriaci zvyčajne chodia (§ 2);

  • žiadne nové personálne farnosti venované latinskej omši, čím sa definitívne ohraničí počet tých, ktorých priťahuje tradičná liturgia (§ 2);

  • obmedziť slávenia tradičnej omše na konkrétne dni a vyžadovať nielen to, aby čítania boli v ľudovom jazyku, ale aby pužívali tragické „preklady Svätého písma, schválené na liturgické účely príslušnými biskupskými konferenciami“ (§ 3); 

  • ustanovenie kňaza „povereného“ všetkými sláveniami tradičných omší v diecéze a „pastoráciou“ tých, ktorí sa ich zúčastňujú - inými slovami dozorcu, ktorý zabezpečí poslušnosť Bergogliovi (§ 4);

  • prehodnotiť, či sú špeciálne farnosti zriadené pre skupiny latinskej omše „účinné pre ich duchovný rast ... aby sa určilo, či si ich ponechajú alebo nie“ - inými slovami, treba ich začať rušiť (§ 5);

  • zákaz ustanovenie „nových skupín“ - to znamená, že zakazuje akýkoľvek rast hnutí za latinskú omšu (§ 6).

Ďalej nasleduje článok 4, ktorý upevňuje Bergogliovo smrteľné zovretie hrdiel kňazov vysvätených po TC (16. júla 2021), ktorí by radi slúžili tradičnú svätú omšu. Novo vysvätení kňazi „musia podať formálnu žiadosť diecéznemu biskupovi, ktorý sa poradí s apoštolským stolcom skôr, ako udelí toto povolenie. “ Od každého mladého kňaza je teraz potrebné nielen biskupské, ale aj vatikánske povolenie, aby mohl slúžiť podľa misálu z roku 1962.

V článku 5 sa vyžaduje, aby aj kňazi, ktorí už slávia tradičnú svätú omšu, požiadali o „oprávnenie naďalej využívať túto výsadu – čo je jednoznačne stimul pre nepriateľských naladených biskupov, aby začali odvolávať tieto „výsady “, a zrušili tak inherentné právo každého kňaza slúžiť tradičnú svätá omša, ktoré udelilo Summorom pontifikum.

Články 6 a 7, ktoré sa zameriavajú na bratstvo svätého Petra, Inštitút Krista Kráľa a ďalšie apoštoláty latinskej omše „zriadené Pápežskou komisiou Ecclesa Dei“, ich podriaďujú jurisdikcii Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločností apoštolského života súbežne s Kongregáciou pre bohoslužby, ktoré sú pod kontrolou Bergogliových komplicov, ktorí sa všetci stavajú k tradičnej omši nepriateľsky. Osud Františkánov Nepoškvrnenej je dnes potenciálne a možno aj bezprostredne, osudom bratstva sv. Petra a ostatných latinských omšových kňazských spoločenstiev vrátane ich seminárov.

Nakoniec článok 8 vyhlasuje, že „Zrušujú sa predchádzajúce normy, pokyny, povolenia a zvyky, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami tohto zákona.“ Pod „zvykom“ mieni Bergoglio zjavne prastarý zvyk tradičnej latinskej omše.

Aby poskytol pozlátko pastoračného zdôvodnenia zakrývajúceho nenávisť k veci, ktorú sa snaží zničiť, Bergoglio ďalej odhaľuje bezhraničnosť svojej arogancie. S hnusnou povýšenosťou voči svojim dvom bezprostredným predchodcom Bergoglio vyhlasuje, že jeho prieskum medzi biskupmi týkajúci sa latinských omšových spoločenstiev - manéver potvrdzujúci zaujatosť ktorá predchádza TC - vysvetľuje, že Ján Pavol II. a Benedikt XVI. sa vo svojej starostlivosti o všetkých tých zlých ľudí, ktorí používajú misál z roku 1962 pre svoje zločinné ciele, mýlili:

„Príležitosť, ktorú ponúkol svätý Ján Pavol II. a s ešte väčšou štedrosťou Benedikt XVI. a ktorej cieľom bolo znovu obnoviť jednotu cirkevného tela s rôznymi liturgickými preferenciami, bola využitá na zväčšenie roztržky, na posilnenie rozdielov a na podporu nejednoty ktoré zraňujú Cirkev, blokujú jej cestu a vystavujú ju nebezpečenstvu rozdelenia.“

Po krátkom odkaze na ohavný stav novej liturgie, proti ktorému nemieni vôbec nič podniknúť, uvádza Bergoglio neurčitú vinu rovnako neurčitej skupiny ľudí, ako jediný dôvod pre rozkaz, ktorým bude tradičná liturgia umiestnená do karantény, kde bude čakať pomalú smrť:

Som však napriek tomu smutný, že inštrumentálne použitie Missale Romanum z roku 1962 sa často vyznačuje odmietnutím nielen liturgickej reformy, ale aj samotného Druhého vatikánskeho koncilu, o ktorom sa neopodstatnenými a neudržateľnými tvrdeniami hovorí, že zradil Tradíciu a „Pravú cirkev“. Cestu Cirkvi treba vidieť v dynamike Tradície „ktorá pochádza od apoštolov a napreduje v Cirkvi za pomoci Ducha Svätého“ (DV 8). Poslednú etapu tejto dynamiky predstavuje II. Vatikánsky koncil, na ktorom sa katolícky episkopát stretol, aby načúval a ukázal cestu pre Cirkev, ktorú naznačil Duch Svätý. Pochybovať o koncile znamená pochybovať o úmysloch tých samých otcov, ktorí na ekumenickom koncile slávnostne vykonávali svoju kolegiálnu moc cum Petro et sub Petro a vo finále pochybovať o samotnom Duchu Svätom, ktorý vedie Cirkev.

Latinská omša musí byť teda obmedzená a nakoniec zadusená, pretože niektorí ľudia, ktorí sa jej zúčastňujú - nezáleží na tom, ktorí alebo koľko z nich - „spochybňujú koncil“. Nie nejaké konkrétne učenie koncilu, pretože také učenie nemožno presne špecifikovať, ale skôr „koncil“ ako epochálnu udalosť, ktorej podstata musí byť vnímaná gnostickým spôsobom, ako „cesta pre Cirkev naznačená Duchom Svätým“. Romano Amerio označuje túto mystifikáciu viery, ktorá prevyšuje každú doktrínu, dogmu a prax, ako „circiterizmus“ pokoncilového myslenia:

Circiterizmus“ je niečo, čo sa často vyskytuje v argumentoch progresívcov. Spočíva v odvolávaní sa na neurčitý a nejasný pojem, akoby to bolo niečo dobre zavedené a definované a následnej extrakcii alebo vylúčení prvku, ktorý je potrebné extrahovať alebo vylúčiť. Pojem duch koncilu, či koncil, je presne takým výrazom.

Preto nesmieme „spochybňovať koncil“. Pretože Bergoglio spája pochybnosti o „koncile“ s misálom z roku 1962, ktorým pohŕda, musí byť latinská omša z tohto dôvodu poslaná krátkou cestou na smetisko, aby Cirkev mohla pokračovať na dlhej ceste „koncilu“, ktorý nie je nič iné ako nepretržitý diktát Ducha Svätého. Heréza je tu teda predefinovaná ako tvrdohlavá, po krste jestvujúca pochybnosť o „koncile“. Už to nie je, ako sa chápala doposiaľ,  pochybnosť o niektorom článku božskej a katolíckej viery. A jednota Cirkvi je iba funkciou slepého pridržiavania sa „koncilu“.

Pokiaľ niet pochýb o „koncile“, existuje jednota a Cirkev je v dobrom poriadku. V súlade s tým je potrebné prísne zaobchádzať iba s rigidnými prívržencami latinskej liturgickej tradície a ich neprípustnou pochybnosťou o „koncile“: „Na obranu jednoty Kristovho tela som nútený odvolať povolenia, ktoré dali moji predchodcovia. “ Neexistuje však „obrana jednoty Kristovho tela“ proti tým, ktorí útočia na samotné základy viery, ktoré sa Bergoglia veľmi netýkajú, ako dokazuje v nekonečnom prúde invektív proti „rigidnosti“. Bergoglio v skutočnosti nevidí nijakú súvislosť medzi nejednotou v Cirkvi a novou omšou, v ktorej zmenšujúcom sa počte  ktorej prívržencov, vrátane Bidena a Pelosi, je široko rozšírený nesúhlas s mnohými základnými cirkevnými princípy viery a mravov vrátane tých základných predpisy prírodného zákona.

Prenasledovanie prívržencov latinskej omše, ktoré mal Bergoglio v úmysle začať, sa začalo v priebehu necelý deň a oveľa horšie určite bude prebiehať od nepriateľských biskupov a Bergogliových vybraných spolupracovníkov vo vatikánskom aparáte. Existuje však dobrý dôvod dúfať, že sa tento brutálny čin pomstychtivého despotu vypomstí, tak ako sa často stáva pri despotických excesoch.Už, existujú prvé náznaky, že sympatizijúci biskupi sa pasívne postavia proti tyranovi, ktorý posledných osem rokov zosmiešňoval Petrov úrad a ovládal svoju moc ako diktátor banánovej republiky. Rovnako ako veriaci ho majú už celkom dosť.

Bergoglio sa môže veľmi ľahko dožiť trpkej ľútosti, za to že vyhlásil „Traditionis Custodes“. Pretože pri vyhlásení vojny proti omši vekov, vojny, ktorú nemôže vyhrať, vyhlásil vojnu nielen veriacim na zemi, ale aj spoločenstvu svätých, ktorí boli povýšení na oltár, vrátane nikoho menšieho ako svätého pápeža ktorého sa Bergoglio odvážil porovnávať so sebou pri domáhaní sa zrušenia samotnej omše, ktorú tento veľký pápež opevnil proti útokom profánnych votrelcov:

Na základe našej apoštolskej autority na večné veky schvaľujeme a povoľujeme, pri spievaní alebo čítaní svätej omše v ktoromkoľvek kostole, aby sa tento misál bez akejkoľvek obavy vo svedomí a strachu z toho, že by došlo k trestu, odsúdeniu alebo cenzúre mohol slobodne a zákonne užívať .... Rovnako vyhlasujeme a ustanovujeme, že nikto, nie je ani oprávnený ani nesmie tento misál meniť a že tento dokument nie je možné ani odvolať ani pozmeniť, ale zostáva vždy platný a zachováva si svoju plnú platnosť bez ohľadu na predchádzajúce vyhlášky a dekréty Svätého stolca ...Preto nikto nemá povolenie, meniť toto vyhlásenie o našom povolení, štatúte, vyhláške, príkaze, rozkaze, grante, indulte, deklarácii, vôli, dekréte a zákaze. Ak by sa niekto odvážil dopustiť takého činu, mal by vedieť, že ho postihne hnev Všemohúceho Boha a blahoslavených apoštolov Petra a Pavla.

Pápež svätý Pius V., oroduj za nás! Svätí Peter a Pavol, zvolajte nebeský trest!

Súvisiace články:

Pokus o zrušenie tradície je odsúdený na neúspech
Pokus o zrušenie tradície je odsúdený na neúspech 24. 12. 2021
Koncelebrácia „spoza rohu“: Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť
Koncelebrácia „spoza rohu“: Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť 25. 03. 2022
Znepokojujúci pohľad Cirkvi na laikov: sú bez legitímnych ašpirácií?
Znepokojujúci pohľad Cirkvi na laikov: sú bez legitímnych ašpirácií? 04. 03. 2022
Zlý edikt pápeža Františka: Prečo je posadnutý vyhladením malej skupiny tradicionalistov?
Zlý edikt pápeža Františka: Prečo je posadnutý vyhladením malej skupiny tradicionalistov? 21. 12. 2021
Traditionis Custodes: „My vás pochováme!“ – „No určite!“ Džin je z fľaše von...
Traditionis Custodes: „My vás pochováme!“ – „No určite!“ Džin je z fľaše von... 15. 01. 2022
Jasanie liberálov nad obmedzením tradičnej omše – šampanské, ktoré vystrelilo predčasne
Jasanie liberálov nad obmedzením tradičnej omše – šampanské, ktoré vystrelilo predčasne 18. 07. 2021
Hnilé ovocie dnešného ekumenizmu
Hnilé ovocie dnešného ekumenizmu 21. 12. 2021
Nové vedenie koncilu a smrť pápeža Jána XXIII. - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 12).
Nové vedenie koncilu a smrť pápeža Jána XXIII. - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 12). 26. 07. 2023
Progresivisti spochybňujú Petrov primát - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 16).
Progresivisti spochybňujú Petrov primát - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 16). 04. 10. 2023
Pápež Pavol VI. a potvrdenie progresívneho smeru - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 13).
Pápež Pavol VI. a potvrdenie progresívneho smeru - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 13). 08. 08. 2023

Z archívu:

Pôst

z dňa 16. január 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Hnilé ovocie dnešného ekumenizmu

z dňa 21. december 2021 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Je možné kritizovať pápeža?

z dňa 13. máj 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

The Chosen: Falošný Kristus?

z dňa 22. apríl 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Je nový lekcionár naozaj lepší?

z dňa 23. október 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac
­