Svätý Kajetán z Thienne, služobník Božej prozreteľnosti, pochádzal z rodiny Gataniovcov. Narodil sa v roku 1480 v Tiene pri Vicenze v Taliansku, matka ho po krste zverila pod ochranu Panny Márie a vychovávala ho v zbožnom katolíckom duchu. Mal od detstva výrazné sociálne cítenie a často rozdával peniaze od rodičov žobrákom.

Študoval právo v Padove, v roku 1504 štúdium práva ukončil, získal doktorát z cirkevného aj občianskeho práva. Ako študent žil asketicky, peniaze na štúdium naďalej rozdával chudobným a v dedine Rampazzo nechal neskôr zo svojho dedičstva a získaných peňazí postaviť kostol. Od roku 1506 pôsobil ako jeden z poradcov známeho pápeža Júlia II.

Po otcovej smrti sa rozhodol študovať bohoslovie, štúdium úspešne ukončil v roku 1516, kedy sa stal kňazom. Spočiatku pôsobil v pápežskej kúrii v Ríme. V centre jeho pozornosti stála modlitba a charitatívna činnosť.

V roku 1523 sa zoznámil s Giannom Petrom Caraffom, biskupom z Thaete (dnes Chieti), neskorším pápežom Pavlom IV. Ten sa vzdal svojho úradu, aby sa pridal ku sv. Kajetánovi.

Sv. Kajetán a Giovanni Pietro Caraffa založili rád, ktorého členovia nesmeli nič vlastniť a almužnu smeli prijať len vtedy, ak bola venovaná z vďačnosti k Bohu.

Na sviatok Nájdenia Svätého Kríža (vtedy 3. mája) v roku 1524 zložili prvé sľuby, ľudovo sa členovia rádu nazývali teatíni, alebo kajetáni. Existenciu rádu bolo 24.6. 1524 potvrdil pápež Klement VII. a z jeho poverenia potom teatíni pracovali na reforme rímskeho breviára a misála. Podľa pravidiel rádu bol každý tretí rok volený nový predstavený kapituly (prepošt).

Najprv ním boli striedavo o. Caraffa a o. Kajetán (1527 – 1530).

Rád sa riadil regulou sv. Augustína. Dnes sa sídlo rádu nachádza v Ríme. Teatíni sa sústreďovali nielen na duchovnú reformu katolíckej Cirkvi, výchove mládeže, ale značnú pozornosť venovali výchove vzdelaných a mravných kňazov, pričom vychádzali v širokej miere z prvých dokumentov Tridentského koncilu.

V roku 1583 vznikla v Neapole aj ženská vetva rádu, ktorú založila Orsola Benincasa (1547 – 1618), pod názvom Kongregácia oblátok Nepoškvrnenej Panny Márie. Sestry rádu používajú od roku 1904 oficiálny názov Teatínske sestry Nepoškvrneného počatia Panny Márie (tal. Suore Teatine dell’Immacolata Concezione di Maria Vergine).

Keď v roku 1527 nemeckí landsknechti vo svojom povestnom besnení Sacco di Roma vypálili Rím, sv. Kajetán z Ríma odišiel. Po strastiplnej ceste (nemeckí landsknechti ho aj zo spolubratmi takmer zavraždili) sa usadili teatíni v Benátkach. Keď v roku 1530 zachvátil Benátky mor s heroickou láskou sa spolu s ostatnými spolubratmi staral o smrteľne chorých.

Pomáhal obyvateľom aj počas následného hladomoru. V Benátkach založil hospic pre umierajúcich a nevyliečiteľne chorých.

V roku 1533 založil ďalší kláštor v Neapole. Po troch rokoch spoločnej práce bol jeho blízky priateľ Giovanni Pietro Caraffa menovaný za kardinála a odišiel spravovať theatské biskupstvo. Kajetán potom v zanedbaných farnostiach zriaďoval ďalšie kláštory a prispieval k obnove viery. Sám vynikal skromnosťou, pokorou a žil veľmi asketicky, ako kňaz s snažil žiť podľa Kristovho vzoru.. Vždy videl cestu do Neba v nevinnosti a kajúcnosti a touto cestou nakoniec aj do Neba dňa 7.8. 1547 aj došiel. Do večnosti sa odobral v kláštore v Neapole, ktorý sám založil.

Blahorečený bol v roku 1629 pápežom Urbanom VIII. V roku 1671 bol pápežom Klementom X. svätorečený. Kajetáni sa neskôr rozšírili aj do ďalších krajín, vrátane Čiech (od roku 1666).

Súvisiace články:

Svätý Vincent Pallotti, svätec ktorého poháňala Kristova láska
Svätý Vincent Pallotti, svätec ktorého poháňala Kristova láska 20. 01. 2023
Caravaggio a obraz Sťatie sv. Ján Krstiteľa - cesta barokového bitkára k Bohu
Caravaggio a obraz Sťatie sv. Ján Krstiteľa - cesta barokového bitkára k Bohu 29. 08. 2022
Cirkev a štát - Sv. Ján Zlatoústy a jeho boj za nezávislosť Cirkvi
Cirkev a štát - Sv. Ján Zlatoústy a jeho boj za nezávislosť Cirkvi 05. 11. 2022
Cirkev otvorená pre každého?
Cirkev otvorená pre každého? 14. 10. 2022
Rozprávky o pápežskej neomylnosti
Rozprávky o pápežskej neomylnosti 29. 11. 2022
Tradícia a živé Magistérium IV. -  Identita zjavenej pravdy v rôznych vieroučných formulách, systematizácia a dogmatický rozvoj
Tradícia a živé Magistérium IV. - Identita zjavenej pravdy v rôznych vieroučných formulách, systematizácia a dogmatický rozvoj 13. 12. 2022
Dejiny rímskeho kánonu
Dejiny rímskeho kánonu 20. 08. 2012
Pápež Pius XII. a znamenia krízy - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 2).
Pápež Pius XII. a znamenia krízy - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 2). 27. 09. 2022
Svätý Bohdan Leopold Mandič (1866–1942), kapucín v tieni pátra Pia
Svätý Bohdan Leopold Mandič (1866–1942), kapucín v tieni pátra Pia 30. 07. 2022
Prečo „Pánovi bratia“ spomínaní vo Sv. Písme nemôžu byť deťmi Panny Márie?
Prečo „Pánovi bratia“ spomínaní vo Sv. Písme nemôžu byť deťmi Panny Márie? 14. 08. 2022

Z archívu:

Je možné kritizovať pápeža?

z dňa 13. máj 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Synodálne načúvanie

z dňa 20. august 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Milosť

z dňa 16. január 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Môže byť pápež zlý?

z dňa 12. január 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac
­