Predošlá strana
Ďalšia strana »

Aby sme ukázali novoty ktoré priniesol Druhý vatikánsky koncil najskôr musíme uviesť dvadsať princípov, ktoré tvoria katolícke chápanie pravdy, či už tieto princípy sú katolíckymi dogmami, alebo sú s týmito dogmami len úzko spojené. Je to potrebné preto, aby sa v ich kontexte ukázali princípy, proti ktorým sa Koncil vyhranil. Najprv uvádzame zásady týkajúce sa pravdy všeobecne, potom zásady týkajúce sa pravdy v ultimátnom zmysle slova: to znamená to, čo sa označuje ako „samotná Pravda“ alebo jednoducho „Pravda“.

Pravda a poznanie pravdy všeobecne

 1. Existuje objektívna realita[1];

 2. Táto realita je predmetom poznania (poznania rozumom, intelektom)[2];

 3. Pravda je korešpondencia medzi objektívnou realitou a intelektom[3];

 4. Pravda má logickú prioritu pred Dobrom[4];

Pravda a poznanie pravdy v najvyššom slova zmysle:

 1. Objektívna realita / ontologická pravda je v konečnom zmysle slova[5] Bytie;

 2. Bytie je v konečnom zmysle slova sám Boh[6];

 3. Pravdu / Boha (v tomto zmysle) možno poznať už aj v tomto živote;

 4. Pravdu / Boha možno v tomto živote poznať pomocou rozumu[7];

 5. Pravdu / Boha možno v tomto živote poznať pomocou viery[8];

 6. Rozumom poznávame Boha, ako príčinu všetkého (v prirodzenom poriadku)[9];

 7. Vierou poznávame Boha v jeho prirodzenosti ako Najsvätejšiu Trojicu[10];

 8. Vieru vlastní Cirkev i jednotliví veriaci;

 9. Rozum je prirodzený a jeho predmetom je prirodzená pravda;

 10. Viera je nadprirodzená a jej predmetom je supernaturálna pravda;

 11. Vierou poznávame Boha a spolu s ním všetky ostatné články viery;

 12. Pravda / Boh môže byť v už tomto živote vyjadrená/ý v primeranom zmysle[11];

 13. Pravdu / Boha možno v tomto živote vyjadriť v primeranom zmysle pomocou dogmy[12];

 14. Viera predstavuje absolútnu jednotu[13]. Alebo niekto má vieru celú, alebo ju nemá vôbec;

 15. Viera je Pravda vo svojej plnosti[14];

 16. Viera je nemenná[15].

Rozpor pokoncilového a katolíckeho chápania pravdy bude predostretý v troch kapitolách:

I. Analýza textov;
II. Skepticizmus;
III. Porovnanie katolíckej a koncilnej náuky


Poznámky na tejto strane:

[1] e.g. strom, ktorý vidím, objektívne jestvuje. Objektívna realita sa nazýva aj ontologická pravda
[2] e.g. Poznávam strom predo mnou
[3] e.g. moje poznanie, že strom je predo mnou je pravda, práve a len vtedy, keď je predomnou. adæquatio rei et intellectus
[4] Čo tým myslíme, najjednoduchším možným spôsobom, je zásada, že to, o čo človek usiluje ako o dobré, sa musí zhodovať s tým, čo je objektívne pravdivé, s objektívnou realitou; inými slovami, človek musí usilovať o to, čo je objektívne dobré. Prepožičať prioritu Dobru pred Pravdou naopak znamená usilovať sa o to, čo je v súlade s vôľou alebo vášňami človeka, nezávisle od objektívnej reality. Tento názor možno nazvať „antirealistickým“ v jeho averzii k objektívnej realite alebo „subjektivistický“ vo svojom obrátení do seba.
[5] označovaná ako Pravda s „P“
[6] Boh je absolútne Bytie, nedostal svoje bytie od iného, ale sám je svjím Bytím
[7] „Ak niekto tvrdí, že Jediný Pravý Boh, náš Stvoriteľ a Pán, nemôže byť s istotou poznaný svetlom prirodzeného rozumu, Anathema sit.“ Vatican I, de Rev. can. 1
[8] Credo in unum Deum, Apoštolské vyznanie viery
[9] ako eficientá príčina (Stvoriteľ), a aj ako finálna príčina (cieľ človeka)
[10] teologické cnosti, viera, nádej a láska majú ako svoj objekt Boha.
[11] „Ak niekto tvrdí, že Božské ziavenie nemožno urobiť uveriteľným pomocou vonkajších znamení... Anathema sit.“ Vatican I, de Fide can.3
[12] dogma je božsky zjavená Pravda, predkladaná Magistériom aby bola ako taká verená
[13] jej predmet, Boh, je jednota
[14] jej predmet Boh, je plnosť pravdy
[15] jej predmet Boh, je nemenný

Predošlá strana
Ďalšia strana »

Súvisiace články:

Logos a univerzita. Príhovor Dr. Jonesa pre univerzitu v Nairobi [mierne krátené]
Logos a univerzita. Príhovor Dr. Jonesa pre univerzitu v Nairobi [mierne krátené] 06. 06. 2022
Štyri víťazstvá Dona Alonza - vzoru pevného katolíckeho muža, oddaného Bohu
Štyri víťazstvá Dona Alonza - vzoru pevného katolíckeho muža, oddaného Bohu 03. 10. 2022
Manželka a matka je slnkom a radosťou rodiny - Pius XII. o mieste žien v rodine
Manželka a matka je slnkom a radosťou rodiny - Pius XII. o mieste žien v rodine 04. 12. 2022
Giovanni Battista Pescetti, katolícky skladateľ v tieni J. S. Bacha a G. F. Händela
Giovanni Battista Pescetti, katolícky skladateľ v tieni J. S. Bacha a G. F. Händela 27. 11. 2022
Aký je osud potratených detí
Aký je osud potratených detí 24. 04. 2023
Význam dogiem pre náš nábožensko-mravný život
Význam dogiem pre náš nábožensko-mravný život 19. 10. 2022
Dignitatis Humanae a trpké dedičstvo koncilu
Dignitatis Humanae a trpké dedičstvo koncilu 10. 10. 2022
Progresívne chápanie vzťahu Cirkvi a sveta - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 21).
Progresívne chápanie vzťahu Cirkvi a sveta - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 21). 12. 01. 2024
Afrika v nás. Závisí od Európanov či sa obrátia k Bohu a dostanú od neho aj všetko ostatné
Afrika v nás. Závisí od Európanov či sa obrátia k Bohu a dostanú od neho aj všetko ostatné 19. 09. 2009
Kostol Santa Maria della Concezione dei Cappucini - zátišie kde môžete meditovať o smrti
Kostol Santa Maria della Concezione dei Cappucini - zátišie kde môžete meditovať o smrti 02. 10. 2022

Z archívu:

Prevrátené evanjelium

z dňa 31. október 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Je možné kritizovať pápeža?

z dňa 13. máj 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Pôst

z dňa 16. január 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Vrátime sa do arén?

z dňa 12. október 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Františkova hermeneutika diskontinuity

z dňa 25. február 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Aký je osud potratených detí

z dňa 24. apríl 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Synodálne načúvanie

z dňa 20. august 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac
­