Scriptum super Sent. IV.13.2.3.

Námietka 1.
Zdá sa, že kacírov treba tolerovať, pretože nesmie sa zasahovať proti ničomu, okrem toho, čo odporuje priateľstvu. Rozdielnosť názorov ale neodporuje priateľskej zhode, ako Filozof naznačuje v 9. knihe Etiky. Preto proti kacírom nemá sa zasahovať.

Námietka 2.
Okrem toho, nie je dovolené obmedzovať to, čo je nutné. Herézy sú ale pre Cirkev nutné. Lebo musia byť medzi vami aj rozkoly, aby sa ukázalo, kto z vás sa osvedčí (1 Kor 11:19). Preto proti herézam nesmie sa zakročiť.

Námietka 3.
Okrem toho, Pán prikázal, aby kúkoľ nechal sa na poli až do žatvy (porov. Mt 13:30). Žatva ale nastane až na konci sveta. Preto sa zdá, že kacírom, ktorí sú kúkoľ, musí byť dovolené prekvitať až do konca sveta.

Námietka 4.
Okrem toho, nikto rozumný nesúhlasí s tým, čo sa nedá uskutočniť. Ale ako hovorí istý komentár k Izaiášovi 7, kým trvá svet, trvať bude reč múdra, reč svetská a reč kacírska. Preto Cirkev nemôže súhlasiť s prenasledovaním kacírov.

Námietka 5.
Okrem toho, nikto neverí, ak sám nechce, ako hovorí Augustín. Ale kacíri blúdia vo svojej viere. Preto nesmú byť nútení vzdať sa jej.

Proti tomu 1.
Proti tomu Apoštol prikazuje, aby odstránil sa starý kvas, aby nepokazil celé cesto. (porov. 1 Kor 5:6-7). Heretici ale kazia Cirkev zo všetkého najviac. Preto musia byť z Cirkvi odstránení.

Proti tomu 2.
Okrem toho, pastieri musia brániť stádo pred vlkmi, ako vyplýva z Jána 10:12. A kacíri sú vlkmi, ak vyplýva zo Skutkov 20:29.

Proti tomu 3.
Okrem toho, duchovný život je vzácnejší, než život telesný. Vrahovia bývajú odstránení zo spoločnosti, pretože berú ľuďom telesné životy. A preto kacíri, ktorí berú duchovné životy, mali by byť odstránení o to skôr.

Odpoveď: Odpovedám, že heréza infikuje neresťami; preto sa hovorí, že bludári vedú k bezbožnosti a ich reč je ako rakovina (2 Tim 2:16-17). A preto Cirkev vylučuje ich zo spoločnosti veriacich a obzvlášť takých, ktorí kazia iných, aby maličkí, ktorých možno ľahko skaziť, boli od nich oddelení nie len myšlienkovo, ale aj telesne. A preto kacíri bývajú väznení a vylučovaní z Cirkvi. Pokiaľ nekazia iných, možno ich ukryť. Ale tí, ktorí sú vo viere pevní, môžu s nimi fyzicky stráviť nejaký čas a pokúsiť sa ich obrátiť, avšak nesmú s nimi zdieľať sviatosti, pretože sú exkomunikovaní (kacíri). Podľa svetského súdu môžu byť podľa zákona popravení a zbavení svojich statkov, aj keď neskazili nikoho, pretože rúhajú sa Bohu a vyznávajú falošnú vieru. A spravodlivo môžu byť potrestaní, ešte viac než tí, ktorí previnili sa urážkou majestátu, alebo falšovaním peňazí.

Odpoveď na námietku 1:
Filozof hovorí len on špekulatívnych názoroch. Ale konsenzus na jednote viery je základom účasti na vzájomnej láske. A preto akýkoľvek rozkol vo viere vylučuje z priateľstva a príbuznosti.

Odpoveď na námietku 2:
Heréza je nevyhnutná nie per se, ale ako vedľajší jav, vtedy, keď Boh robí dobro z niečoho zlého. Podľa Augustína, Cirkev využíva kacírov, aby dokázala svoju vieru, keď kacíri spochybňujú jej dogmy.

Odpoveď na námietku 3:
Pán zakázal vytrhať kúkoľ preto, aby spolu s ním nevytrhala sa aj pšenica. A preto tento prístup je namieste len medzi tými, u ktorých nie je jasné, čí sú alebo nie sú heretici.

Odpoveď na námietku 4:
Hoci Cirkev nemá moc zbaviť sa všetkých kacírov, dokáže zbaviť sa niektorých z nich, tak, ako človek nedokáže zbaviť sa všetkých všedných hriechov, ale dokáže odstrániť niektorý z nich.

Odpoveď na námietku 5:
Cirkev nestíha ich preto, aby násilím priviedla ich k viere, ale aby svojimi bludmi nekazili iných, a aby tak veľký hriech neostal nepotrestaný.

 

Z archívu:

Úvaha o latinskom jazyku

z dňa 02. január 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Umŕtvovanie podľa apoštola Pavla

z dňa 07. marec 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac
­