Od roku 2019 prebieha na webe https://misal.sk digitalizácia liturgických a obradných kníh potrebných pre žitie sviatostného života v súlade so slovenskou katolíckou tradíciou. Web je plne responzívny a je možné ho používať aj z mobilného zariadenia (telefón, tablet).

Web sme v roku 2021 premigrovali na https://misal.tradi.sk a prepojili ho tak na zamýšľanú širšiu tradicionalistickú webovú architektúru.

Digitalizácia sa zameriava na:

 • rímsky kánon a omšové formuláre Proprium de tempore, Proprium de Sanctis a Commune Sanctorum podľa:
  • Missale Romanum. Romae: Editio Typica, 1962. Nihil obstat quominus imprimatur. Romae, ex aedibus Sacre Rituum Congregationis, die 23 Iunii 1962. Arcadius M. Card. Larraona
  • Misál latinsko-slovenský. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1952. Nihil obstat, die 29 Septembris 1952. Episcopus tit. Appianus Ambrosius

 • rímsky kánon a vybrané omšové formuláre v hlaholike podľa:
  • Rimski Misal Slověnskim Jezikom Prěsv. G. N. Urbana Papi VIII. povelěnjem izdan. Missale Romanum Slavonico Idiomate Ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum S. Pii V. Pontificis Maximi Iussu Editum A Pio X. Reformatum et SSMI. D. N. Pii XI. Auctoritate Vulgatum. 1927. [Ed. Jozef Vajs, prepis do latinky, iba kánon v hlaholike]
  • Missale Romanum Glagolitice. 1893. [ed. Dragutin Antun Parčić, iba v hlaholike]
  • Glagolský mešní řád podle římského misálu staroslověnsky. Nakl. Pavel Mervart: Červený Kostelec, 2020. 170 strán. ISBN: 9788074654602 (ed. Jakub Václav Zentner, FSSP)

 • tradičné rímske kalendárium

 • procesie, požehnania a sviatosti podľa:
  • Rituale omnium Lat. rit. dioecesium Slovacchiae et Subcarpatorussiae ad instar appendicis Ritualis Romani cum approbatione Sacrae Rituum Congregationis jussu et auctoritate omnium praesulum Slovacchiae, Ratisbonae, Typis Friderici Pustet, 1937. Nihil obstat quominus imprimatur. Romae, ex aedibus Sacre Rituum Congregationis, die 21 Januarii 1937, A. Carinci

 • rímsky graduál so zápisom spevov gregoriánskeho chorálu podľa:
  • Graduale Romanum Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ de Tempore & de Sanctis SS D. N. Pii X. Pontificis Maximi iussu Restitutum et Editum Ad Exemplar Editionis Tapicae Concinnatum Et Rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis Diligenter Ornatum. Desclée and Socii S. Sedis Apostolicae et Sacrorum Rituum Congregationis Typographi. Parisiis, Tornaci, Romae, Neo Eboraci, 1961.

 • pôvodnú textáciu a notáciu Jednotného katolíckeho spevníka podľa:
  • Jednotný katolícky spevník. Sostavily biskupskými úradmi určené komisie, hudobná, vieroučná a prozodická. Ich predlohy zharmonizoval a nápevmi doplnil Mikuláš Schneider-Trnavský. Ilustroval akad. maliar Alex. Schurmann. II. nezmenené vydanie. Vydal Spolok sv. Vojtecha: Trnava, 1947.
 • pôvodné texty životopisov svätých podľa:
  • Truchlý, A.: Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených božích. Sväzok 1. Trnava: Spolok sv. Adalberta (Vojtecha), 1907, 1579 s.
  • Truchlý, A.: Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených božích. Sväzok 2. Trnava: Spolok sv. Adalberta (Vojtecha), 1907.

 • slovenský preklad Svätého Písma podľa Sixto-Klementínskej Vulgaty (2. celý slovenský preklad) podľa:
  • Písmo sväté. Nový zákon Pána Nášho Ježiša Krista. Časť I.: Evanjelia a Skutky Apoštolské. [Preložil Ján Donoval.] Trnava-Nagyszombat: Spolok svätého Adalberta (Vojtecha), 1913. 256 s. Nihil obstat: Richardus Osvald (1283/1912). Imprimatur: Ludovicus Rajner, Episcopus, Vicarius Generalis Archeppalis, Strigonii, die 29. Februarii 1912.
  • Písmo sväté. Nový zákon Pána Nášho Ježiša Krista. Časť II.: Listy Apoštolské a Zjavenia sv. Jána Apoštola. [Preložil Ján Donoval.] Trnava-Nagyszombat: Spolok svätého Adalberta (Vojtecha), 1914. 200 s. Nihil obstat: Richardus Osvald (1283/1912). Imprimatur: Ludovicus Rajner, Episcopus, Vicarius Generalis Archeppalis, Strigonii, die 29. Februarii 1912.
  • Písmo sväté. Starý zákon. Časť I.: Genezis — Exodus. [Preložil Andrej Hlinka, Ján Vojtaššák, Ignác Kojda, Viktor Milan, Ján Dorník, Štefan Kofrit] Trnava: Spolok svätého Adalberta (Vojtecha), 1915. 143 s. Nihil obstat: Richardus Osvald, censor adioecesanus (2788/1914). Imprimatur: Ludovicus Rajner, episcopus, vicarius generalis, Strigonii, die 12. Maii 1914.
  • Písmo sväté. Starý zákon. Časť II.: Leviticus — Numeri — Deuteronomium. [Preložil Andrej Hlinka, Ján Vojtaššák, Ignác Kojda, Viktor Milan, Ján Dorník, Štefan Kofrit] Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1923. 151 s. Nihil obstat: Richardus Osvald, censor adioecesanus (2788/1914). Imprimatur: Ludovicus Rajner, episcopus, vicarius generalis, Strigonii, die 12. Maii 1914.
  • Písmo sväté. Starý zákon. Časť III.: Kniha Jozue — Kniha sudcov — Kniha Rut. [Preložil Andrej Hlinka, Ján Vojtaššák, Ignác Kojda, Viktor Milan, Ján Dorník, Štefan Kofrit] Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1923. 82 s. Nihil obstat: Richardus Osvald, censor adioecesanus (749/1916). Imprimatur: Ludovicus Rajner, episcopus, vicarius generalis, Strigonii, die 8. februarii 1916.
  • Písmo sväté. Starý zákon. Časť IV.: Prvá kniha kráľov, čiže I. Samuelova — Druhá kniha kráľov, čiže II. Samuelova — Tretia kniha kráľov — Štvrtá kniha kráľov. [Preložil Andrej Hlinka, Ján Vojtaššák, Ignác Kojda, Viktor Milan, Ján Dorník, Štefan Kofrit] Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1924. 177 s. Nihil obstat: Richardus Osvald, censor adioecesanus (749/1916). Imprimatur: Ludovicus Rajner, episcopus, vicarius generalis, Strigonii, die 8. februarii 1916.
  • Písmo sväté. Starý zákon. Časť V.: Knihy Paralipomenon — Knihy Ezdrášove — Kniha Tobiášova — Kniha Judity — Kniha Ester — Kniha Jobova. [Preložil Andrej Hlinka, Ján Vojtaššák, Ignác Kojda, Viktor Milan, Ján Dorník, Štefan Kofrit] Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1925. 230 s. Nihil obstat: Richardus Osvald, censor adioecesanus (749/1916). Imprimatur: Ludovicus Rajner, episcopus, vicarius generalis, Strigonii, die 8. februarii 1916.
  • Písmo sväté. Starý zákon. Časť VI.: Kniha žalmov — Kniha prísloví — Ecclesiastes — Pieseň Šalamúnova — Kniha múdrosti — Kniha syna Sirachovho. [Preložil Andrej Hlinka, Ján Vojtaššák, Ignác Kojda, Viktor Milan, Ján Dorník, Štefan Kofrit] Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1925. 287 s. Nihil obstat: Richardus Osvald, censor adioecesanus (749/1916). Imprimatur: Ludovicus Rajner, episcopus, vicarius generalis, Strigonii, die 8. februarii 1916.
  • Písmo sväté. Starý zákon. Časť VII.: Knihy prorokov: Izaiáš — Jeremiáš — Baruch — Ezechiel — Daniel — Oseáš — Joel — Amos — Abdiáš — Jonáš — Micheáš — Náhum — Habakuk — Sofonáš — Aggeus — Zachariáš — Malachiáš. [Preložil Andrej Hlinka, Ján Vojtaššák, Ignác Kojda, Viktor Milan, Ján Dorník, Štefan Kofrit] Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1925. 421 s. Nihil obstat: Richardus Osvald, censor adioecesanus (749/1916). Imprimatur: Ludovicus Rajner, episcopus, vicarius generalis, Strigonii, die 8. februarii 1916.
   Písmo sväté. Starý zákon. Časť VIII.: Knihy Machabejských. [Preložil Andrej Hlinka, Ján Vojtaššák, Ignác Kojda, Viktor Milan, Ján Dorník, Štefan Kofrit] Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1926. 77 s. Nihil obstat: Richardus Osvald, censor adioecesanus (749/1916). Imprimatur: Ludovicus Rajner, episcopus, vicarius generalis, Strigonii, die 8. februarii 1916.

 • cirkevné dokumenty ako sú encykliky, ap.

Z archívu:

Dejiny rímskeho kánonu

z dňa 20. august 2012 v rubrike Cirkev Čítaj viac

The Chosen: Falošný Kristus?

z dňa 22. apríl 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Existuje existencia?

z dňa 16. január 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Cirkev

Skončenie koncilu a revolučné plody - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 22).

Skončenie koncilu a revolučné plody - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 22).

z dňa 06. február 2024 v rubrike Cirkev

Pápež Pavol VI. stretol sa s Albertom Cavallarim (1927 - 1998), talianskym novinárom, z talianskeho denníka Corriere della Sera, ...

Čítaj viac
178
Progresívne chápanie vzťahu Cirkvi a sveta - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 21).

Progresívne chápanie vzťahu Cirkvi a sveta - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 21).

z dňa 12. január 2024 v rubrike Cirkev

G. Lercaro, kardinál, vystúpil k tejto schéme na koncile, dňa 4. novembra 1965, a povedal, že Cirkev musí ...

Čítaj viac
333
Koncil neodsúdil komunizmus - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 20).

Koncil neodsúdil komunizmus - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 20).

z dňa 22. december 2023 v rubrike Cirkev

Franjo Šeper (1905 - 1981), chorvátsky kardinál, bol proti odsúdeniu komunistického ateizmu. Podľa neho, čiastočnú zodpovednosť ...

Čítaj viac
328
Progresívne chápanie náboženskej slobody - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 19).

Progresívne chápanie náboženskej slobody - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 19).

z dňa 06. december 2023 v rubrike Cirkev

Ernesto Ruffini (1888 - 1967), taliansky kardinál, zdôraznil spojenie medzi slobodou a pravdou. E. Ruffini, kardinál, uviedol, že pravé ...

Čítaj viac
386
Spojenie konzervatívcov a mlčanie o pekle - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 18).

Spojenie konzervatívcov a mlčanie o pekle - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 18).

z dňa 16. november 2023 v rubrike Cirkev

Hans Urs von Balthasar (1905 - 1988), švajčiarsky teológ, Hans Küng (1928 - 2021), švajčiarsky teológ, Edward Schillebeeckx (1914 - 2009), ...

Čítaj viac
395
Prevrátené evanjelium

Prevrátené evanjelium

z dňa 31. október 2023 v rubrike Cirkev

(Boh) ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. (1 Tim 2:4).Choďte teda, učte všetky ...

Čítaj viac
439

Rodina

Vymieranie katolíckych mužov

Vymieranie katolíckych mužov

z dňa 01. november 2023 v rubrike Rodina

Populárne hnutie, zvané "Teológia tela", dosahuje úspechy a ovácie len tam, kde prebehlo už zženštenie ...

Čítaj viac
501
Manželka a matka je slnkom a radosťou rodiny - Pius XII. o mieste žien v rodine

Manželka a matka je slnkom a radosťou rodiny - Pius XII. o mieste žien v rodine

z dňa 04. december 2022 v rubrike Rodina

Manželka a matka je slnkom a radosťou rodiny. Čo sa však stane, keď sa rodine stratí ...

Čítaj viac
778
Ako zmeniť zlé na dobré v troch krokoch

Ako zmeniť zlé na dobré v troch krokoch

z dňa 27. október 2022 v rubrike Rodina

Úlohou morálnej teológie je skúmať ľudské konanie vo vzťahu k nadprirodzenému poslednému cieľ ...

Čítaj viac
1705
Štyri víťazstvá Dona Alonza - vzoru pevného katolíckeho muža, oddaného Bohu

Štyri víťazstvá Dona Alonza - vzoru pevného katolíckeho muža, oddaného Bohu

z dňa 03. október 2022 v rubrike Rodina

V meste Tarifa v južnom Španielsku sa stojí hrad, ktorý sa stal svedkom jednej z mnohých osobných ...

Čítaj viac
1148
Hádky v rodine môžu byť niekedy cenou za obranu kresťanskej pravdy

Hádky v rodine môžu byť niekedy cenou za obranu kresťanskej pravdy

z dňa 07. september 2022 v rubrike Rodina

Nie je vždy zrejmé, prečo sú určité čítania z Písma, zahrnuté v jeden deň vedľ ...

Čítaj viac
1053
Pápež Inocent III.: O biede ženatých i slobodných ľudí

Pápež Inocent III.: O biede ženatých i slobodných ľudí

z dňa 27. august 2022 v rubrike Rodina

Tesne predtým, ako sa v roku 1198 stal pápežom Inocentom III., napísal kardinál Lothario zo Segni ...

Čítaj viac
1054

Národ

Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Justičná vražda. (Časť 6).

Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Justičná vražda. (Časť 6).

z dňa 06. júl 2023 v rubrike Národ

Slovenská verejnosť v rozhodujúcej väčšine reagovala na Dr. Jozefa Tisa, prezidenta, s putami na rukách, zobrazeného ...

Čítaj viac
1051
Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Vzťah k Vatikánu. (Časť 5).

Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Vzťah k Vatikánu. (Časť 5).

z dňa 06. jún 2023 v rubrike Národ

Svätá stolica ako svetová autorita a duchovná veľmoc musela zvažovať každé slovo, aby nepodráždila Nemecko. ...

Čítaj viac
895
Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Vzťah k Židom. (Časť 4).

Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Vzťah k Židom. (Časť 4).

z dňa 04. máj 2023 v rubrike Národ

Dôverníci nemeckého ministerstva zahraničných vecí hlásili do Berlína, dňa 24. februára 1939, že Č ...

Čítaj viac
906
Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Povstanie a klamstvo. (Časť 3).

Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Povstanie a klamstvo. (Časť 3).

z dňa 04. apríl 2023 v rubrike Národ

Dr. Jozef Tiso, prezident, bol veľmi prekvapený povstaním na Slovensku v auguste 1944, napriek tomu, že mal správy ...

Čítaj viac
1189
Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Hlava štátu. (Časť 2).

Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Hlava štátu. (Časť 2).

z dňa 08. marec 2023 v rubrike Národ

Slovensko predstavuje jednu z výnimočných krajín, v ktorých katolícky kňaz angažoval sa ...

Čítaj viac
1102
Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Cesta k povolaniu. (Časť 1).

Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Cesta k povolaniu. (Časť 1).

z dňa 08. február 2023 v rubrike Národ

Prorocké slová Panny Márie v Portugalsku, vo Fatime, boli zavŕšené veľkolepým slnečným zázrakom, ...

Čítaj viac
1283

Štát

Dionýzov návrat: Ako hudba zrodila kultúrnu revolúciu

Dionýzov návrat: Ako hudba zrodila kultúrnu revolúciu

z dňa 06. február 2023 v rubrike Štát

(Článok je prepis rozhovoru s E.M. Jonesom, nepatrne skrátené prekladateľom). Profesor Jones, chcel by som s ...

Čítaj viac
1963
Nemasturbujete? Ste fašisti!

Nemasturbujete? Ste fašisti!

z dňa 17. január 2023 v rubrike Štát

S nástupom lacného a rýchleho internetu a s rozvojom mobilných telefónov, ...

Čítaj viac
1554
Štát a Boh

Štát a Boh

z dňa 02. január 2023 v rubrike Štát

Hobbes charakterizoval svoj leviathanský štát ako smrteľného boha. Napadla ma teologická analógia, alebo súbor analó ...

Čítaj viac
888
Sloboda a hmota

Sloboda a hmota

z dňa 25. december 2022 v rubrike Štát

Niektorí ľudia, a po hriechu i katolíci, veria, že medzi kapitalizmom a marxizmom je priepastný rozdiel. Č ...

Čítaj viac
957
Aforizmy

Aforizmy

z dňa 18. december 2022 v rubrike Štát

  Ľudia menia svoje idey oveľa zriedkavejšie, ako idey menia svoje masky. V priebehu storočí sa ozývajú ...

Čítaj viac
800
Cirkev a štát - Sv. Ján Zlatoústy a jeho boj za nezávislosť Cirkvi

Cirkev a štát - Sv. Ján Zlatoústy a jeho boj za nezávislosť Cirkvi

z dňa 05. november 2022 v rubrike Štát

Treba si živo sprítomniť všetky tie roky úzkosti a mučenia prvých troch storočí, aby sme mohli ...

Čítaj viac
1045

Pozrite si

Elektronický misál latinsko-slovenský 1962

+ Misál hlaholský, rituál, graduál, JKS...

Povedzte mi viac
­

Cirkev

V tejto rubrike sa zaoberáme všetkým, čo sa týka viery, teológie, mystiky, pastorácie, sviatostí či kultúry.

­

Národ

V tejto rubrike sa zaoberáme všetkým, čo sa týka etnicity, folklóru, identity, jazyka, kultúry a dá sa zaradiť pod národ.

­

Rodina

V tejto rubrike sa zaoberáme všetkým, čo sa týka manželského života, výchovy, plodenia, živobytia, telesnej lásky, súkromného života, zdravia, kultúry a dá sa zaradiť pod rodinu.

­

Štát

V tejto rubrike sa zaoberáme všetkým, čo sa týka organizovania štátu, výkonu moci, ekonomiky, politiky, hospodárstva, sociálnych vecí, geopolitiky, vojenstva, kultúry a dá sa zaradiť pod štát.

­