modlitba je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Ako konať Pobožnosť Svätej hodiny a pomôcť dušiam v Očistci

  nerestí. Ľutujme svoje hriechy a snažme sa viac nehrešiť. Tichá adorácia Nasleduje niekoľkominútová tichá adorácia. Modlitba po adorácii Po adorácii sa kňaz s veriacimi modlí, napríklad: 1. Všemohúci a večný Bože, Ty si natoľko miloval svet, že si zaň...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/150-ako-konat-poboznost-svaetej-hodiny-a-pomoct-dusiam-v-ocistci
 • Dezinfikovanie liturgie – škrtanie nepohodlných modlitieb v novom misáli

  V novej omši sekréta nie je, introit a komúnia sa zavyčajne vynecháva, alebo nahradzuje ľudovým spevom, teda zostala modlitba dňa – kolekta, modlitba na obetovanie a modlitba po sv. prijímaní. V tomto texte ich budeme označovať súhrne pojmom orácia –...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/120-dezinfikovanie-liturgie-skrtanie-nepohodlnych-modlitieb-v-misali-z-roku-1970
 • Dejiny rímskeho kánonu

  Kánon je grécke slovo označujúce tesársku šnúru, ale tiež aj pravidlo. V liturgickom zmysle je kánonom nepremenná modlitba premenenia. Označuje sa aj inými slovami, Cyprián (+ 258) ju volá oratio, Innocent I. (+ 417) aj Gregor I. (+ 604) ju volajú...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/100-dejiny-rimskeho-kanonu
 • Modlitba

  https://abc.tradi.sk/clenenie/temy/modlitba
 • Pompeje, mesto skazy, ako symbol nádeje - Pompejská novéna a jej zázračné účinky (2. časť)

  znamením zmaru v Pompejách, pozoruhodne kontrastuje znamenie nádeje, ktoré sa z Božej milosti s týmto mestom spája. Je ním modlitba Pompejskej novény. Jej názov a spätosť s bývalým mestom skazy, nám symbolicky ukazuje, že porušenosť tela neznamená skazu...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/186-pompeje-mesto-skazy-ako-symbol-nadeje-pompejska-novena-a-jej-zazracne-ucinky-2-cast
 • Ako má Cirkev sprevádzať rozvedených – tak ako po stáročia, alebo po novom?

  stali účinnými, je byť v stave milosti; alebo ak nie sme v tomto stave, túžiť sa do neho dostať. (Katechizmus sv. Pia X., Modlitba, č. 14) Svätý Tomáš Akvinský: Modlitba nie je záslužná bez posväcujúcej milosti Ani modlitba, ani žiadny iný cnostný...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/157-ako-ma-cirkev-sprevadzat-rozvedenych-tak-ako-po-starocia-alebo-po-novom
 • Z područia diabla k Panne Márii - príbeh bl. Bartolomea Longa a Pompejskej novény (1.časť)

  nepochybne sv. Bernard z Clairvaux. Práve z jeho zbožnosti a lásky k Bohorodičke vytryskla známa a dodnes často používaná modlitba, odporúčaná veriacim katolíckym kresťanom v súženiach: „Spomeň si, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, žeby bol...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/180-z-podrucia-diabla-k-panne-marii-pribeh-bl-bartolomea-longa-a-pompejskej-noveny-1-cast
 • O chodiacom poklade a zradcoch. Dvestopäťdesiat rokov „radostného obohatenia“ od islamských imigrantov

  z polovice sny roku 1989, sa blíži. (Druhou polovicou sna, o vláde ľudu nad svojimi vecami, ktorú veštila jedna popová modlitba, je zbytočné sa za danej situácie čo i len zaoberať. Dnes musia človeku buď dobre zaplatiť, aby veril v demokraciu, alebo...

  https://abc.tradi.sk/narod/88-o-chodiacom-poklade-a-zradcoch-dvestopaetdesiat-rokov-radostneho-obohatenia-od-islamskych-imigrantov
 • „Krst v Duchu Svätom“ – hlboký emocionálny zážitok zneužitý bludármi?

  Lateránsky koncil odsúdil. Toto obdobie sa má vyznačovať silným duchovným prebudením, ktoré sa má prejavovať spoločnými modlitbami a prejavmi vyliatia Ducha Svätého a jeho chariziem. Prívlastky letničné a charizmatické spolu splývajú. Ten prvý sľubuje...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/32-krst-v-duchu-svaetom-hlboky-emocionalny-zazitok-zneuzity-bludarmi
 • „Non possumus“ vs. dramatická zmena obsahu modlitieb Novus Ordo

  Na blogu Rorate Caeli sa objavil interesantný kúsok od francúzskeho novinára Yvesa Daoudala. Je to tvrdá obžaloba Novus Ordo. Žaluje ho z toho, čo sme už všetci veľa krát počuli, čítali, čo vidíme. Treba povedať, že to dobre zhrnul. Je to volanie do...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/31-non-possumus-vs-dramaticka-zmena-obsahu-modlitieb-novus-ordo
 • Deformovanie liturgie a likvidácia breviára - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 10).

  do čohosi, čo mohlo by sa nazvať ako heréza dobrých činov, čiže vyzdvihovať pastoračnú činnosť nad modlitbu, akoby modlitba bola čosi menej, než pastoračná aktivita. Podľa môjho skromného názoru, toto je ozajstné nebezpečenstvo. Liturgia hodín bola už...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/275-deformovanie-liturgie-a-likvidacia-breviara-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-10
 • Svätý Vincent Pallotti, svätec ktorého poháňala Kristova láska

  do dominikánskej, minoritskej a františkánskej rehole. Charakteristickým znakom Vincentovho kňazstva sa stala hlboká modlitba a láska v intenciách latinského “Charitas Christi urget nos”. Už počas štúdia si písal do svojho denníka heslovité...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/251-svaety-vincent-pallotti-svaetec-ktoreho-pohanala-kristova-laska
 • Svätý František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi

  a ak sa stane, že Ťa nebudem môcť milovať na Nebi, chcem Ťa milovať vrúcne tu na Zemi, pokiaľ žijem”. Ďalšia jeho nádherná modlitba bola adresovaná Panne Márii: “Rozpomeň sa najláskavejšia Panna Mária, veď nikdy som nepočul, že by si opustila toho, kto...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/255-svaety-frantisek-salesky-biskup-a-ucitel-cirkvi
 • Bazilika Estrela v Lisabone, prvý chrám v histórii zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu

  nie mäso, výnimku predstavovali ryby. Sestry sa charitatívnej činnosti venovali len okrajovo, ich hlavnou náplňou bola modlitba. Samotná sv. Terézia z Avilly bola vždy najprísnejšia k sebe, v kláštore s pokorou vykonávala tie najťažšie a najšpinavšie...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/232-bazilika-estrela-v-lisabone-prvy-chram-v-historii-zasvaeteny-bozskemu-srdcu-jezisovmu
 • Pápež Ján XXIII. a jeho dve tváre - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 5).

  Torino, 2011. Bratislava: Nadácia Slovakia Christiana, 2019, s. 45. ISBN: 978-80-972597-6-1. (4). GAVENDA, Marián: Fatima. Modlitba a pokánie. Nádej a záchrana. Prvé vydanie. Bratislava: Perfekt, a. s., 2017, s. 110 - 113. ISBN: 978-80-8046-810-1. (5)....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/229-papez-jan-xxiii-a-jeho-dve-tvare-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-5
 • Spoločenská vláda Ježiša Krista a demokracia v službe hriechu

  ktoré zasiahli Cirkev a svet, aby odviedli svoje obete od Spasiteľa a od Jeho spoločenskej vlády. Každodenná povinná modlitba k demokratickému božstvu bola šírená zo všetkých kazateľníc pokrokového sveta v posledných desaťročiach. Človek v pozícii...

  https://abc.tradi.sk/stat/204-spolocenska-vlada-jezisa-krista-a-demokracia-v-sluzbe-hriechu
 • Cirkev a jej spoluúčasť na pandemickej tyranii

  stal jedným dlhým večierkom s chľastačkami a dokonca aj sexom, ktorý sa otvorene praktizoval. A bez duchovnej sily, ktorú modlitba a pôst poskytujú, boli duchovní, ktorí vyšli zo seminárov koncom 60. rokov 20. storočia, úplne svetskí ľudia, ktorí sa...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/172-cirkev-a-jej-spoluucast-na-pandemickej-tyranii
 • Svätý Tomáš z Villanovy - služobník najbezbrannejších

  bl. Alain de la Roche, oficiálne však modlitbu Svätého ruženca zaviedol až pápež sv. Pius V. v bule Consueverunt Romani, a modlitba sa rozšírila najmä po zázračnom víťazstve podstatne slabšej katolíckej flotily nad oveľa početnejším moslimským loďstvom...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/174-svaety-tomas-z-villanovy-sluzobnik-najbezbrannejsich
 • Kam smeruje slovenská synodálna cesta a cirkev?

  individualizmus vo forme ´intimizmu´ v modlitbe, ktorý stráca v modlitbe zmysel pre ´my´ spoločnej modlitby, ako nás učímodlitba Otče náš.“ Lepšiu ukážku revolučného kolektivizmu, navyše používajúceho pojmový aparát ako vystrihnutý zo socialistických...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/156-kam-smeruje-slovenska-synodalna-cesta-a-cirkev
 • O pobožnosti Svätej hodiny a Bratstve Svätej hodiny

  Mária Alacoque sama, pravidelne každý štvrtok medzi 23 a 24 hodinou v noci. Neskôr sa k nej pridali aj ďalšie rehoľníčky a modlitba sa začala šíriť aj v ďalších rehoľných spoločenstvách a kongregáciach. V roku 1859 založil páter Lyonnard v Belgicku novú...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/145-o-poboznosti-svaetej-hodiny-a-bratstve-svaetej-hodiny

Výsledky 1 - 20 z 24
­