moc je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Slovensko – „demokratická“ vláda menšiny nad väčšinou a slušnosť k „dezolátom“ len zo strachu

  manipulácie s davovým sentimentom, ktorá účelovo zakrýva skutočné, nemenné a z nemennej ľudskej povahy vyplývajúce, pravidlá moci a vládnutia. Korene týchto pravidiel, pri bližšom odkopávaní, dovedú každého politického záhradníka k dedičnému hriechu, s...

  https://abc.tradi.sk/stat/175-slovensko-demokraticka-vlada-mensiny-nad-vaecsinou-a-slusnost-k-dezolatom-len-zo-strachu
 • Spoločenská vláda Ježiša Krista a demokracia v službe hriechu

  zasiahnutá prenikaním bludov a heréz do katolíckeho sveta a Cirkvi, prejavuje sa aj narastajúcim spochybňovaním reálnych právomocí Spasiteľa vo vzťahu k životu človeka a spoločnosti. Je potrebné poukázať aspoň na niektoré kľúčové skutočnosti zmienené v...

  https://abc.tradi.sk/stat/204-spolocenska-vlada-jezisa-krista-a-demokracia-v-sluzbe-hriechu
 • Progresivisti spochybňujú Petrov primát - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 16).

  Progresivisti kritizovali represívnu moc Svätého ofícia, dediča Svätej rímskej inkvizície, avšak represia, ktorú sami vykonávali, prostredníctvom nového mediálneho tribunálu, bola agresívnejšia. Tlač zobrazovala strážcov ortodoxie ako nevľúdnych,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/284-progresivisti-spochybnuju-petrov-primat-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-16
 • Antikrist a vláda pápeža Františka

  z Hippa sa zhodujú na tom, že “ten, čo ho teraz zadŕža” je Rímska ríša a cisári, ktorí jej vládnu. Rímska ríša predstavovala moc zákona (napriek tyraniám, nespravodlivosti a mravnej zvrhlosti, ktorá bránila "synovi zatratenia", aby vystúpil k moci....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/265-antikrist-a-vlada-papeza-frantiska
 • Príchod Antikrista a tradiční katolíci

  Rímsky katechizmus z roku 1566, zostavený z moci Tridentského koncilu (1545 - 1563), uvádza, že v zmysle Svätého písma poslednému súdu budú predchádzať tieto tri hlavné znamenia: hlásanie evanjelia po celom svete, odpad od Cirkvi a Antikrist. Zvláštny...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/236-prichod-antikrista-a-tradicni-katolici
 • Štát a Boh

  Požičal som si klasifikáciu od Freda Freddosa. Okasionalizmus tvrdí, že kauzálne účinkuje len Boh a viditeľná kauzálna moc stvorených vecí je iluzórna. Zdá sa, že slnko spôsobilo roztopenie ľadu vo vašej limonáde, ale v skutočnosti to je Boh, ktorý...

  https://abc.tradi.sk/stat/233-ed-fesser
 • Hriech a Kristus - Uznať svoju hriešnosť nestačí, treba sa polepšiť

  stredná cesta, kompromis medzi vodou cnosti a jedom hriechu. Svätosť je Boží dar a je nemožné ju dosiahnuť bez jeho pomoci, ale k jej dosiahnutiu je nutná aj spolupráca našej slobodnej vôle, tak ako pádne vysvetľuje sv. Augustín: - Ten čo nás bez nás...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/208-hriech-a-kristus-uznat-svoju-hriesnost-nestaci-treba-sa-polepsit
 • Úvaha o latinskom jazyku

  obnoviť a spasiť ľudstvo. V oboch prípadoch išlo na jednej strane o víťazstvo a dobývanie, na strane druhej o tú istú Moc, ktorá rozširovala ich vládu:.............Ultra Garamantas et Indos Proferet imperium..... Traján, ktorý ako posledný osedlal a...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/235-uvaha-o-latinskom-jazyku
 • Židia a dobytie Jeruzaléma sasánovskou Perziou

  II. Za šestnásť rokov trvajúcej perzskej hegemónie sa osud Židov dramaticky zmenil, pretože Peržania túžiac posilniť svoju moc proti kresťanskému byzantskému obyvateľstvu, spravili v Judei zo Židov nástroj sasánovskej politiky. Židia v Palestíne na...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/211-phillip-campbell
 • Tradícia a živé Magistérium [na pokračovanie: III. časť] - Organizácia a výkon živého magistéria

  skôr prejavom zúfalstva, ako skúsenosti a zdravému rozumu. Katolíci nemali problém túto hlúposť vyvrátiť a nasadenie svetskej moci, ku ktorej sa protestanti uchýlili na potlačenie doktrinálnej autority cirkevného učiteľského úradu to potvrdzuje. Stačilo...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/85-tradicia-a-zive-magisterium
 • „Krst v Duchu Svätom“ – hlboký emocionálny zážitok zneužitý bludármi?

  pokoj uprostred zmätkov a radosť uprostred bolesti a prenasledovania. Robili zázraky, liečili chorých; prorokovali; učili s mocou; hovorili jazykmi. (porov. Sk. 3: 1–10; 4:30; 5: 12–16). Tieto schopnosti prvých kresťanov, nazývané aj charizmy - dary,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/32-krst-v-duchu-svaetom-hlboky-emocionalny-zazitok-zneuzity-bludarmi
 • E. Michael Jones: Libido dominandi. Sexuálna liberalizácia a politická kontrola

  ich človek nechce alebo nedokáže vidieť. Hlavnou tézou Libido Dominandi je, že vaše vášne sú v rukách tých, ktorí sú pri moci, ako opraty pre koňa alebo vôdzka pre psa. Je to prostriedok, ktorým sú ovládaní tí, ktorí svojim vášňam podliehajú. Ak...

  https://abc.tradi.sk/rodina/67-e-michael-jones-libido-dominandi-sexualna-liberalizacia-a-politicka-kontrola
 • Vrátime sa do arén?

  napriek tomu, že učí neexistenciu duchovného sveta, má nehmotného pôvodcu. Po celom svete materializmus preberá moc a sprevádza to niečo, čo možno na fyzikálnej rovine prirovnať k eliminácií gravitácie, zotrvačnosti a elektromagnetickej sily. Kompletný...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/189-vratime-sa-do-aren
 • Dignitatis Humanae a trpké dedičstvo koncilu

  je len časťou intelektuálnej alebo racionálnej prirodzenosti, dáva človeku tú dôstojnosť – že je ‚vedený svojím rozumom‘ a má moc nad svojimi činmi.“ (Libertas, 1) Poznamenáva však, že sloboda musí byť vykonávaná zodpovedne: „Skutočná sloboda ľudskej...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/188-dignitatis-humanae-a-trpke-dedicstvo-koncilu
 • Rozchod Druhého vatikánskeho koncilu s Tradíciou Cirkvi v dvadsiatichpiatich bodoch

  apoštolského zboru, je spolu so svojou hlavou, rímskym veľkňazom – a nikdy nie bez neho – aj nositeľom najvyššej a plnej moci nad celou Cirkvou - túto moc však možno vykonávať iba so súhlasom rímskeho veľkňaza. Vo dekréte o náboženskej slobode...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/112-rozchod-druheho-vatikanskeho-koncilu-s-tradiciou-cirkvi-v-dvadsiatichpiatich-bodoch
 • Traditionis custodes: „Choďte preč, rozpúšťam vás...“

  prefíkaného a zlomyseľného klerikálneho politika z Argentíny, ktorý si myslí, že zasadnutím na Petrov stolec získal absolútnu moc nad Cirkvou a dokonca aj nad zjavenou pravdou (ako vidíme pri jeho rafinovanom odmietnutí Božieho zjavenia týkajúceho sa...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/114-traditionis-custodes-chodte-prec-rozpustam-vas
 • Nech žije veda! Dante vivo! „Mladí sú štúdiom Božskej komédie nútení oceňovať dielo, ktoré očierňuje židovský národ.“

  (Dante živý), v snahe poukázať na stálu aktuálnosť diela velikána stredovekej krásnej spisby, netušil, že Dante je živý až moc. Aspoň podľa organizácie s podivným (na Taliansko) menom Gherush 92, ktorá má status zvláštneho poradného orgánu Ekonomickej a...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/107-nech-zije-veda-dante-vivo-mladi-su-studiom-bozskej-komedie-nuteni-ocenovat-dielo-ktore-ociernuje-zidovsky-narod
 • Konferencia vo Fulde a moderátori koncilu - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 14).

  Ernesto Ruffini (1888 - 1967), taliansky kardinál, povedal, že moderátorom koncilu bola priznaná právomoc, ktorú žiadne koncilové predsedníctvo nemalo v predchádzajúcom období. R. M. Wiltgen, uvádza, že pápežské menovania dali „Európskej aliancii“ novú...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/282-konferencia-vo-fulde-a-moderatori-koncilu-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-14
 • Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Cesta k povolaniu. (Časť 1).

  mnohých revolučných zradcov pravdy, ktorí neuniesli rôznym spôsobom bremeno výčitiek vlastného svedomia, z dôvodu aktívnej pomoci pri spáchaní tohto zločinu. Pôvod a mladosť Jozef Tiso narodil sa dňa 13. októbra 1887 vo Veľkej Bytči. Priezvisko Tiso je...

  https://abc.tradi.sk/narod/256-mons-thdr-jozef-tiso-slovensky-katolicky-knaz-a-prezident-cesta-k-povolaniu-cast-1
 • Blahobyt

  Na jednej strane nám prosperita uľahčila život a uvoľnila množstvo peňazí, ktoré môžeme použiť pre šírenie Božieho slova a pomoc núdznym. Na druhej strane veci, nakúpené za prostriedky z tohoto blahobytu plynúce, vyžadujú veľký diel nášho času a...

  https://abc.tradi.sk/stat/249-blahobyt

Výsledky 1 - 20 z 68
­