blud je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Hriech a Kristus - Uznať svoju hriešnosť nestačí, treba sa polepšiť

  v duši súčasne Hriech a milosť neprebývajú nikdy v duši súčasne (Tridentský katechizmus, no. 2200) Protiví sa rozumu, aby blud i pravda mali rovnaké práva (Lev XIII. Liberates praestantissimum, no. 34, 1888) V skutočnosti odpustenie hriechov spočíva vo...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/208-hriech-a-kristus-uznat-svoju-hriesnost-nestaci-treba-sa-polepsit
 • Spoločenská vláda Ježiša Krista a demokracia v službe hriechu

  prameň katolíckej náuky pre správne pochopenie významu kráľovskej vlády Spasiteľa. Súčasnosť zasiahnutá prenikaním bludov a heréz do katolíckeho sveta a Cirkvi, prejavuje sa aj narastajúcim spochybňovaním reálnych právomocí Spasiteľa vo vzťahu k životu...

  https://abc.tradi.sk/stat/204-spolocenska-vlada-jezisa-krista-a-demokracia-v-sluzbe-hriechu
 • „Krst v Duchu Svätom“ – hlboký emocionálny zážitok zneužitý bludármi?

  skôr, ako príde Pánov deň, veľký a slávny. A vtedy: Každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.“ (Sk. 2:1-22) Každý blud sa zakladá na pravde, ktorá bola zneužitá. (Bossuet) Je zrejmé, že turíčna (protestanti hovoria letničná) skúsenosť apoštolov...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/32-krst-v-duchu-svaetom-hlboky-emocionalny-zazitok-zneuzity-bludarmi
 • Kríza

  duše, večnosti sveta, stvoriteľskej moci stvorenia a bránila Prozreteľnosť, čím sa postavila proti všetkým podstatným bludom pohanov. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o hlavné princípy aristotelizmu, možno scholasticizmus nazvať dearistotelizáciou...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/241-kriza
 • Majú ešte katolíci odvahu prijať a vyžadovať vládu Krista Kráľa?

  chybná a zastaralá. A pritom ešte bl. Pius IX. blahej pamäti jasne uvádza vo svojom Sylabe omylov z roku 1864, ako 55 bludný výrok v poradí: „Cirkev má byť odlúčená od štátu a štát od Cirkvi“. Nemyslí sa tu pritom odlúčenie ekonomické, ako sa to dnes...

  https://abc.tradi.sk/stat/201-maju-este-katolici-odvahu-prijat-a-vyzadovat-vladu-krista-krala
 • Pápež Pius XII. a znamenia krízy - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 2).

  Po smrti pápeža svätého Pia X., ku ktorej došlo v roku 1914, sa objavuje tretia sila, resp. tretia strana, ktorá sa síce dištancovala od modernizmu, avšak zabezpečovala v skutočnosti jeho pokračovanie, napriek jeho odsúdeniu. Zmiznutie antimodernizmu,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/178-papez-pius-xii-a-znamenia-krizy-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-2
 • Tvárou k novým skúškam – list Jeana Ousetta zúfalému odpadlíckemu katolíkovi

  starokatolíci; 20. storočia: neomodernizmus, Teilhard, New Age; Dnes si naivne predstavujeme, že pri týchto minulých bludoch boli opozičné strany jasne a výrazne rozlíšené a zadefinované, tu boli pravoverní, tam boli kacíri a človek vedel kam sa má...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/171-tvarou-k-novym-skuskam-list-jeana-ousetta-zufalemu-odpadlickemu-katolikovi
 • Dialóg

  evanjelizácie k dialógu Ecclesiam suam popiera, že samotná evanjelizácia, to jest kázanie pravdy, znamená odsúdenie bludu, pričom odsúdenie identifikuje s nátlakom. Tak sa vracia téma úvodnej reči,otvárajúcej koncil. (4) "Naše poslanie," hovorí...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/242-dialog
 • Svätý František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi

  v kráľovských službách. V roku 1586 sa František Saleský zúčastnil teologickej diskusie o predestinácii a toto Kalvínovo bludárske učenie ním otriaslo, takže si prešiel veľkou krízou viery. Na základe Kalvínovho učenia dospel k názoru, že je definitívne...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/255-svaety-frantisek-salesky-biskup-a-ucitel-cirkvi
 • Mimo Cirkvi niet spásy

  len natoľko, nakoľko sú zástupcami a svedkami nejakej proticirkevnej idey. Tam, kde sa zrážajú idey, kde bojuje pravda proti bludu, zjavenie proti ľudskej namyslenosti, tam niet pokročenia v ústrety, tam niet ohľadov. Keby Kristus bol robil také ohľady,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/253-mimo-cirkvi-niet-spasy
 • Rozprávky o pápežskej neomylnosti

  kacíra. Ak sa tak aj stalo, tak teológovia učia, že pápež sa môže mýliť a môže odsúdiť nevinného, oslobodiť vinného, byť obludne nespravodlivý a pritom stále ostáva neomylný v zmysle deklarácie Prvého vatikánskeho koncilu. Ak súdi osoby, môže sa mýliť,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/216-rozpravky-o-papezskej-neomylnosti
 • Tradičná Cirkev bojujúca a moderná Cirkev putujúca

  môžu vyjsť zo zákopov, a že prípadný výstrel nemôže zabiť nikoho. Za tieto výstrely možno označiť najmä všetky herézy a bludy, ktoré ohrozujú večnú spásu človeka. Druhý vatikánsky koncil (1962 - 1965) predstavuje drámu stretu týchto dvoch...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/165-tradicna-cirkev-bojujuca-a-moderna-cirkev-putujuca
 • Druhý vatikánsky koncil (1962 - 1965) a revolúcia šírená potleskom. [Na pokračovanie: Časť 1].

  takého chápania Cirkvi, ktoré bolo neprípustné v predchádzajúcich cirkevných dejinách, keďže predstavovalo herézy a bludy. Slovo na úvod Pápež svätý Pius X. bol veľkým darom pre Cirkev na začiatku 20. storočia, keďže viedol aktívny zápas proti herézam a...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/159-druhy-vatikansky-koncil-1962-1965-a-revolucia-sirena-potleskom
 • Je možné kritizovať pápeža?

  platí aj o pápežstve. Cirkev nemá žiadnu oficiálnu a explicitne stanovenú politiku, ako sa správať k pápežovi, ktorý učí bludy, alebo iným spôsobom zneužíva svoj úrad.Nie je to preto, že by takáto chyba a zneužitie nebolo možné. Naopak, nielenže Cirkev...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/51-je-mozne-kritizovat-papeza
 • Dignitatis Humanae a trpké dedičstvo koncilu

  pripomenúť vzájomný vzťah medzi duchovnou a svetskou mocou, pretože veľa duší dnes ohľadom tejto veci upadá do dvojakého bludu. Niektorým nestačí rozlišovanie medzi politikou a náboženstvom, ale úplne oddeľujú a izolujú jedno od druhého. Chcú aby nemali...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/188-dignitatis-humanae-a-trpke-dedicstvo-koncilu
 • Požehnanie Traditionis Custodes: Príležitosť zvoliť si katolícku vieru s väčšou vernosťou

  Napriek tomu nám vo všeobecnosti záleží viac na prístupe k tridentskej omši ako na našej schopnosti slobodne bojovať proti bludom, ktoré arcibiskup Lefebvre tak dobre videl. Okrem Satana sa však nepriatelia Cirkvi zaujímajú o omšu pravdepodobne len do...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/82-pozehnanie-traditionis-custodes-prilezitost-zvolit-si-katolicku-vieru-s-vaecsou-vernostou
 • Zavedieme „zločin z nenávisti“ liberálnych katolíkov po židovskom vzore?

  neprávosťou. Robia tak prostredníctvom tých doktrín, ktoré nazývame ‚katolícky liberalizmus‘. Využívajú tieto najzhubnejšie bludy, lichotia svetskej moci, keď napadne duchovnú sféru a núti duše rešpektovať alebo prinajmenšom tolerovať aj tie najhoršie...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/122-zavedieme-zlocin-z-nenavisti-liberalnych-katolikov-po-zidovskom-vzore
 • Afrika v nás. Závisí od Európanov či sa obrátia k Bohu a dostanú od neho aj všetko ostatné

  videoklipu, prekypujúceho spodným prádlom. Nechápe, že svojou kultúrnou preferenciou len potvrdzuje Afričanovi ohavný blud, podľa ktorého je africká pakultúra rovnocenná s európskou kultúrou. V súboji s Afričanom mu zostala už len jedna možnosť –...

  https://abc.tradi.sk/narod/98-afrika-v-nas-zavisi-od-europanov-ci-sa-obratia-k-bohu-a-dostanu-od-neho-aj-vsetko-ostatne
 • Kresťanská náuka o najvyššom dobre a zle

  peripatetici a staroakademici, ktorých náhľad bráni aj Varro, hoci hovoria o tých veciach prijateľnejšie, ale zastávajú ten blud, že aj pri zle, ktoré keby bolo aj toľké, že by sa ho ten, kto ho trpí, musel pozbaviť svojou dobrovoľnou smrťou, že predsa...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/74-krestanska-nauka-o-najvyssom-dobre-a-zle

Výsledky 1 - 19 z 19
­