blud je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Hriech a Kristus - Uznať svoju hriešnosť nestačí, treba sa polepšiť

  v duši súčasne Hriech a milosť neprebývajú nikdy v duši súčasne (Tridentský katechizmus, no. 2200) Protiví sa rozumu, aby blud i pravda mali rovnaké práva (Lev XIII. Liberates praestantissimum, no. 34, 1888) V skutočnosti odpustenie hriechov spočíva vo...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/208-hriech-a-kristus-uznat-svoju-hriesnost-nestaci-treba-sa-polepsit
 • Spoločenská vláda Ježiša Krista a demokracia v službe hriechu

  prameň katolíckej náuky pre správne pochopenie významu kráľovskej vlády Spasiteľa. Súčasnosť zasiahnutá prenikaním bludov a heréz do katolíckeho sveta a Cirkvi, prejavuje sa aj narastajúcim spochybňovaním reálnych právomocí Spasiteľa vo vzťahu k životu...

  https://abc.tradi.sk/stat/204-spolocenska-vlada-jezisa-krista-a-demokracia-v-sluzbe-hriechu
 • „Krst v Duchu Svätom“ – hlboký emocionálny zážitok zneužitý bludármi?

  skôr, ako príde Pánov deň, veľký a slávny. A vtedy: Každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.“ (Sk. 2:1-22) Každý blud sa zakladá na pravde, ktorá bola zneužitá. (Bossuet) Je zrejmé, že turíčna (protestanti hovoria letničná) skúsenosť apoštolov...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/32-krst-v-duchu-svaetom-hlboky-emocionalny-zazitok-zneuzity-bludarmi
 • O užitočnosti a potrebe zákazu škodlivých kníh

  sú tieto novátorské názory šírené autormi týchto listov, pretože je dostatočne zdokladované, že zvyk zakazovať čítanie bludných kníh bol mocne presadzovaný v Cirkvi od prvých storočí, a bez prestávky zachovávaný až podnes. A Katolícka cirkev postupovala...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/271-o-uzitocnosti-a-potrebe-zakazu-skodlivych-knih
 • Kríza

  duše, večnosti sveta, stvoriteľskej moci stvorenia a bránila Prozreteľnosť, čím sa postavila proti všetkým podstatným bludom pohanov. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o hlavné princípy aristotelizmu, možno scholasticizmus nazvať dearistotelizáciou...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/241-kriza
 • Majú ešte katolíci odvahu prijať a vyžadovať vládu Krista Kráľa?

  chybná a zastaralá. A pritom ešte bl. Pius IX. blahej pamäti jasne uvádza vo svojom Sylabe omylov z roku 1864, ako 55 bludný výrok v poradí: „Cirkev má byť odlúčená od štátu a štát od Cirkvi“. Nemyslí sa tu pritom odlúčenie ekonomické, ako sa to dnes...

  https://abc.tradi.sk/stat/201-maju-este-katolici-odvahu-prijat-a-vyzadovat-vladu-krista-krala
 • Pápež Pius XII. a znamenia krízy - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 2).

  Po smrti pápeža svätého Pia X., ku ktorej došlo v roku 1914, sa objavuje tretia sila, resp. tretia strana, ktorá sa síce dištancovala od modernizmu, avšak zabezpečovala v skutočnosti jeho pokračovanie, napriek jeho odsúdeniu. Zmiznutie antimodernizmu,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/178-papez-pius-xii-a-znamenia-krizy-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-2
 • Tvárou k novým skúškam – list Jeana Ousetta zúfalému odpadlíckemu katolíkovi

  starokatolíci; 20. storočia: neomodernizmus, Teilhard, New Age; Dnes si naivne predstavujeme, že pri týchto minulých bludoch boli opozičné strany jasne a výrazne rozlíšené a zadefinované, tu boli pravoverní, tam boli kacíri a človek vedel kam sa má...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/171-tvarou-k-novym-skuskam-list-jeana-ousetta-zufalemu-odpadlickemu-katolikovi
 • Prvky posväcovania a pravdy aj mimo Cirkvi ako pasca pre pokoncilných katolíkov

  autorite Petrovej a jeho právoplatným nástupcom a neuznáva takto ich moc. Či predkovia tých, ktorí dnes zostávajú v bludoch Fotiových, a reformátorov, nevzdávali hold rímskemu biskupovi ako najvyššiemu pastierovi duší? Synovia bohužiaľ opustili otcovský...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/294-prvky-posvaecovania-a-pravdy-aj-mimo-cirkvi-ako-pasca-pre-pokoncilnych-katolikov
 • Omyly neokatolicizmu

  tézy, čo by dnes mohlo byť veľmi poučné aj pre našich neokatolíckych priateľov. Uvediem tu pár najväčších neokatolíckych bludov s príslušnými reakciami pátra Gavina. Pápež, inšpirovaný Duchom Svätým, koná vždy pre dobro Cirkvi Toto je naozaj jedna z...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/286-omyly-neokatolicizmu
 • Nové vedenie koncilu a smrť pápeža Jána XXIII. - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 12).

  spoločnosti a centrálnosť témy mieru v Magistériu Cirkvi. Základné 3 princípy tejto encykliky sú: 1. Nesmie zamieňať sa blud s blúdiacim, a to ani v prípade neúplných vedomostí, alebo omylu, v mravno-náboženskom obsahu. 2. Nemožno stotožňovať nesprávne...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/280-nove-vedenie-koncilu-a-smrt-papeza-jana-xxiii-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-12
 • Dialóg

  evanjelizácie k dialógu Ecclesiam suam popiera, že samotná evanjelizácia, to jest kázanie pravdy, znamená odsúdenie bludu, pričom odsúdenie identifikuje s nátlakom. Tak sa vracia téma úvodnej reči,otvárajúcej koncil. (4) "Naše poslanie," hovorí...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/242-dialog
 • Svätý František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi

  v kráľovských službách. V roku 1586 sa František Saleský zúčastnil teologickej diskusie o predestinácii a toto Kalvínovo bludárske učenie ním otriaslo, takže si prešiel veľkou krízou viery. Na základe Kalvínovho učenia dospel k názoru, že je definitívne...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/255-svaety-frantisek-salesky-biskup-a-ucitel-cirkvi
 • Mimo Cirkvi niet spásy

  len natoľko, nakoľko sú zástupcami a svedkami nejakej proticirkevnej idey. Tam, kde sa zrážajú idey, kde bojuje pravda proti bludu, zjavenie proti ľudskej namyslenosti, tam niet pokročenia v ústrety, tam niet ohľadov. Keby Kristus bol robil také ohľady,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/253-mimo-cirkvi-niet-spasy
 • Rozprávky o pápežskej neomylnosti

  kacíra. Ak sa tak aj stalo, tak teológovia učia, že pápež sa môže mýliť a môže odsúdiť nevinného, oslobodiť vinného, byť obludne nespravodlivý a pritom stále ostáva neomylný v zmysle deklarácie Prvého vatikánskeho koncilu. Ak súdi osoby, môže sa mýliť,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/216-rozpravky-o-papezskej-neomylnosti
 • Tradičná Cirkev bojujúca a moderná Cirkev putujúca

  môžu vyjsť zo zákopov, a že prípadný výstrel nemôže zabiť nikoho. Za tieto výstrely možno označiť najmä všetky herézy a bludy, ktoré ohrozujú večnú spásu človeka. Druhý vatikánsky koncil (1962 - 1965) predstavuje drámu stretu týchto dvoch...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/165-tradicna-cirkev-bojujuca-a-moderna-cirkev-putujuca
 • Druhý vatikánsky koncil (1962 - 1965) a revolúcia šírená potleskom. [Na pokračovanie: Časť 1].

  takého chápania Cirkvi, ktoré bolo neprípustné v predchádzajúcich cirkevných dejinách, keďže predstavovalo herézy a bludy. Slovo na úvod Pápež svätý Pius X. bol veľkým darom pre Cirkev na začiatku 20. storočia, keďže viedol aktívny zápas proti herézam a...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/159-druhy-vatikansky-koncil-1962-1965-a-revolucia-sirena-potleskom
 • Je možné kritizovať pápeža?

  platí aj o pápežstve. Cirkev nemá žiadnu oficiálnu a explicitne stanovenú politiku, ako sa správať k pápežovi, ktorý učí bludy, alebo iným spôsobom zneužíva svoj úrad.Nie je to preto, že by takáto chyba a zneužitie nebolo možné. Naopak, nielenže Cirkev...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/51-je-mozne-kritizovat-papeza
 • Dignitatis Humanae a trpké dedičstvo koncilu

  pripomenúť vzájomný vzťah medzi duchovnou a svetskou mocou, pretože veľa duší dnes ohľadom tejto veci upadá do dvojakého bludu. Niektorým nestačí rozlišovanie medzi politikou a náboženstvom, ale úplne oddeľujú a izolujú jedno od druhého. Chcú aby nemali...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/188-dignitatis-humanae-a-trpke-dedicstvo-koncilu
 • Požehnanie Traditionis Custodes: Príležitosť zvoliť si katolícku vieru s väčšou vernosťou

  Napriek tomu nám vo všeobecnosti záleží viac na prístupe k tridentskej omši ako na našej schopnosti slobodne bojovať proti bludom, ktoré arcibiskup Lefebvre tak dobre videl. Okrem Satana sa však nepriatelia Cirkvi zaujímajú o omšu pravdepodobne len do...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/82-pozehnanie-traditionis-custodes-prilezitost-zvolit-si-katolicku-vieru-s-vaecsou-vernostou

Výsledky 1 - 20 z 23
­