ekumenizmus je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Ekumenizmus

  https://abc.tradi.sk/clenenie/temy/ekumenizmus
 • Cirkev putujúca a mariánsky minimalizmus - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 15).

  Pápež Ján XXIII. podporoval mariánskych minimalistov, ktorí obviňovali mariánskych maximalistov, že ohrozujú ekumenizmus. Pápež Ján XXIII. zasiahol do práce Prípravnej komisie koncilu, dňa 20. júna 1962, a podporil Achille Liénarta (1884 - 1973),...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/283-cirkev-putujuca-a-mariansky-minimalizmus-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-15
 • Hnilé ovocie dnešného ekumenizmu

  skupina protestantov zareagovala na jasnú obranu katolíckej viery zo arcibiskupa Lefebvra? Za predpokladu, že falošný ekumenizmus Druhého vatikánskeho koncilu a pápeža Františka je správny, tak by sme mohli čakať pokarhanie za jeho rigidnosť. Namiesto...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/75-hnile-ovocie-dnesneho-ekumenizmu
 • Pápež Ján XXIII. a jeho dve tváre - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 5).

  Francúzska, ponúka vlastné svedectvo o význame Druhého vatikánskeho koncilu (1962 - 1965) pre slobodomurárov. Svoju knihu Ekumenizmus z pohľadu tradičného slobodomurára, vydanú v roku 1965, venoval pápežovi Jánovi XXIII., s cieľom budovať most medzi...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/229-papez-jan-xxiii-a-jeho-dve-tvare-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-5
 • Dezinfikovanie liturgie – škrtanie nepohodlných modlitieb v novom misáli

  že cenzorské škrty sa dôsledne týkajú týchto oblastí: Negatívna teológia Odtrhnutie od sveta Modlitby za zosnulých Ekumenizmus Zásluhy svätých Zázraky I. Buldozér konzília pre liturgickú reformu Najprv však treba poznamenať, že je porovnanie misálov...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/120-dezinfikovanie-liturgie-skrtanie-nepohodlnych-modlitieb-v-misali-z-roku-1970
 • Príprava koncilu zverená demokracii - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 6).

  zasielania dokumentov komisiám, v ktorých upozorňoval na negatívne dôsledky pripravovaných koncilových schém na ekumenizmus. Sekretariát osoboval si teologickú kompetenciu a vyjadroval sa v podkomisiách k mnohým fundamentálnym témam, ako vzťah...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/238-priprava-koncilu-zverena-demokracii-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-6
 • Konferencia vo Fulde a moderátori koncilu - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 14).

  Ernesto Ruffini (1888 - 1967), taliansky kardinál, povedal, že moderátorom koncilu bola priznaná právomoc, ktorú žiadne koncilové predsedníctvo nemalo v predchádzajúcom období. R. M. Wiltgen, uvádza, že pápežské menovania dali „Európskej aliancii“ novú...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/282-konferencia-vo-fulde-a-moderatori-koncilu-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-14
 • Pápež Pavol VI. a potvrdenie progresívneho smeru - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 13).

  Alfredo Ottaviani (1890 - 1979), taliansky kardinál, sekretár Kongregácie Svätého ofícia, bojoval veľmi rozhodne proti zvoleniu G. B. Montiniho, kardinála, za pápeža. A. Ottaviani, kardinál, presadzoval zvolenie Ildebranda Antoniuttiho (1898 - 1974),...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/281-papez-pavol-vi-a-potvrdenie-progresivneho-smeru-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-13
 • Nové vedenie koncilu a smrť pápeža Jána XXIII. - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 12).

  Koncilový rokovací poriadok stanovoval koncilovým otcom, expertom a personálu povinnosť mlčanlivosti o prácach zhromaždenia. Vatikánske tlačové stredisko nedodržiavalo túto mlčanlivosť, a prezrádzalo mnohé informácie o postupe koncilových prác, najmä...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/280-nove-vedenie-koncilu-a-smrt-papeza-jana-xxiii-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-12
 • Začiatok koncilu a porušenie procedúry - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 8).

  Hoci mnohí tvrdili, že rozhodnutie A. Liénarta, kardinála, intervenovať v prvý koncilový deň, bolo impulzívnym aktom inšpirovaným Duchom Svätým, v skutočnosti jednoducho išlo o prvú, verejnú časť širšieho progresivistického plánu, ktorého cieľom bolo...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/267-zaciatok-koncilu-a-porusenie-procedury-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-8
 • Progresivisti vyhlasujú vojnu pred koncilom - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 7).

  V predvečer Francúzskej revolúcie (1789 - 1799), „liberálna strana“ mala už svoje miestne výbory, filozofické a vlastenecké združenia, akadémie, čitárne, lóže, ktoré tvorili hustú organizačnú sieť. Druhý vatikánsky koncil (1962 - 1965) mal taktiež...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/258-progresivisti-vyhlasuju-vojnu-pred-koncilom-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-7
 • Hnutia v službách revolúcie - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 3).

  období, ale modliť sa za vytvorenie novej „duchovnej jednoty“ medzi rôznymi denomináciami. P. Couturier chápal ekumenizmus ako „konvergenciu“ ku Kristovi, v ktorom budú sa môcť stretnúť všetci kresťania, nezávisle od cirkvi, ku ktorej patrili. P....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/192-hnutia-v-sluzbach-revolucie-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-3
 • Rozprávky o pápežskej neomylnosti

  cirkevného učenia je nutné poslušne prijať. Pozorujeme, čo si otec Gavin sotva vedel predstaviť. LGBT agenda, bezbrehý ekumenizmus, popieranie nevyhnutnosti Cirkvi pre spásu a mnohé iné veci, priamo od najvyššieho pontifika. Tu sa kritici tradície...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/216-rozpravky-o-papezskej-neomylnosti
 • Tradičná Cirkev bojujúca a moderná Cirkev putujúca

  zo dňa 21. novembra 1964. Za odmietnutím stáli najmä Augustin Bea, kardinál, zodpovedný za jednotu kresťanov, resp. za ekumenizmus, Julius August Döpfner, kardinál, a Bernardus Johannes Alfrink, kardinál. Zmienení kardináli nesúhlasili najviac s...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/165-tradicna-cirkev-bojujuca-a-moderna-cirkev-putujuca
 • Je nový lekcionár naozaj lepší?

  ani tak o bohatší stôl, ako inakší. Zámerne sa vynechali texty, ktoré kompromitujú zámery liturgických reformátorov, ekumenizmus, znovu objavené kamarátstvo so staršími bratmi, otváranie sa svetu, nový a tolerantný pohľad na hriech a trest, úmysel čo...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/199-je-novy-lekcionar-naozaj-lepsi
 • K mocnému tomu dubisku... Fešácky sodomitský učiteľ zo Západu či schizmatický „Rusák“ z Východu?

  podobné klenoty z európskej šperkovnice. O to však ruský medveď evidentne nejaví záujem. Zo strany cirkevnej modernizmus, ekumenizmus, demokratizáciu Cirkvi, popieranie dogiem, no a v neposlednom rade mu môžeme navrhnúť nech nahradí liturgiu sv. Jána...

  https://abc.tradi.sk/stat/94-k-mocnemu-tomu-dubisku-fesacky-sodomitsky-ucitel-zo-zapadu-ci-schizmaticky-rusak-z-vychodu

Výsledky 1 - 16 z 16
­