t je povinná položka, a t je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Tradičná Cirkev bojujúca a moderná Cirkev putujúca

  Cirkev bojujúca, t. j. pozemskí pravoverní veriaci katolíci, bojujúci proti nepriateľom večnej spásy, t. j. proti Satanovi, svetu a telu, Cirkev trpiaca, t. j. duše trpiace v očistci, a Cirkev víťazná, t. j. svätí v nebi, predstavujú jednu jedinú...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/165-tradicna-cirkev-bojujuca-a-moderna-cirkev-putujuca
 • Hnutia v službách revolúcie - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 3).

  Pápež svätý Pius X. zomrel v roku 1914. Modernisti v Cirkvi pochopili, že zreteľné posolstvo tohto pápeža v boji s modernizmom nebolo možné vymazať z vedomia katolíkov hneď po jeho smrti. Postupne došlo k všeobecnému vnímaniu zmiznutia dvoch strán v...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/192-hnutia-v-sluzbach-revolucie-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-3
 • „Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“ (Mt 22, 14) – Na koho sa vzťahuje tento verš?

  Niektorí novší exegéti[1] naznačujú, že Matúš 22,14 je typická poznámka nášho Pána, ktorou končil podobenstvá pojednávajúce o mesiášskom kráľovstve; a že umiestnenie tejto poznámky na konci podobenstva o svadobnej hostine by mohlo byť dielom samotného...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/139-lebo-mnoho-je-povolanych-ale-malo-vyvolenych-mt-22-14-na-koho-sa-vztahuje-tento-vers
 • Spoločenská vláda Ježiša Krista a demokracia v službe hriechu

  Náš Spasiteľ a Pán Ježiš Kristus vymedzil jediný spoľahlivý smer vedúci do Jeho večného kráľovstva, ktorý Jeho Cirkev musí strážiť. Významné miesto v tomto katolíckom učení má náuka o kráľovskej vláde Pána Ježiša Krista. Súčasný stav modernej...

  https://abc.tradi.sk/stat/204-spolocenska-vlada-jezisa-krista-a-demokracia-v-sluzbe-hriechu
 • Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Cesta k povolaniu. (Časť 1).

  Prorocké slová Panny Márie v Portugalsku, vo Fatime, boli zavŕšené veľkolepým slnečným zázrakom, pred takmer 70 000 ľuďmi, ku ktorému došlo dňa 13. októbra 1917. Mons. Dr. Jozef Tiso, slovenský katolícky kňaz a prezident, narodil sa dňa 13. októbra...

  https://abc.tradi.sk/narod/256-mons-thdr-jozef-tiso-slovensky-katolicky-knaz-a-prezident-cesta-k-povolaniu-cast-1
 • Prečo nemôžeme prijať panteizmus

  Panteizmus je filozoficko-náboženský systém, ktorého dogmou je: Credo in natura omnipotentem - Verím vo všemohúcu prírodu. Panteizmus podľa toho pokladá za pôvodcu všetkých vecí nie nekonečného ducha, osobu, t. j. Boha, ale prírodu, ako bytnosť...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/104-preco-nemozeme-prijat-panteizmus
 • Príchod Antikrista a tradiční katolíci

  Rímsky katechizmus z roku 1566, zostavený z moci Tridentského koncilu (1545 - 1563), uvádza, že v zmysle Svätého písma poslednému súdu budú predchádzať tieto tri hlavné znamenia: hlásanie evanjelia po celom svete, odpad od Cirkvi a Antikrist. Zvláštny...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/236-prichod-antikrista-a-tradicni-katolici
 • Mons. Marcel Lefebvre - Arcibiskup verný Tradícii v časoch zrady

  Mons. Marcel Lefebvre (1905 - 1991), arcibiskup, je postavou cirkevného života, ktorá bola prezentovaná modernistickými šíriteľmi revolúcie v Cirkvi často ako symbol neposlušnosti. Avšak pravda potrebuje svoj čas. Roky plynúce od jeho smrti zvýrazňujú...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/214-mons-marcel-lefebvre-arcibiskup-verny-tradicii-v-casoch-zrady
 • Tradicionalizmus neznamená konzervativizmus - O rozdieloch medzi znovunastolením a udržiavaním

  Tradičný katolík všeobecne je vnímaný ako človek, ktorý má radšej tradičné formy katolíckych liturgických obradov, než tie, ktoré boli zavedené po Druhom vatikánskom koncile (1962 - 1965). Takéto chápanie vyvoláva predstavy o tradičných katolíkoch, ako...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/153-tradicionalizmus-neznamena-konzervativizmus-o-rozdieloch-medzi-znovunastolenim-a-udrziavanim
 • Mimo Cirkvi niet spásy

  Katolícka Cirkev ako telo Kristovo, ako uskutočnenie kráľovstva Božieho na zemi, je Cirkvou ľudstva. Je podstatne zameraná pričleniť ľudí všetkých čias a všetkých miest do jednoty tela Kristovho. Tým je sama od seba daná jej vonkajšia a vnútorná...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/253-mimo-cirkvi-niet-spasy
 • Je možné kritizovať pápeža?

  Otcovia majú právomoc učiť a vychovávať svoje deti, ale táto právomoc nie je absolútna. Nesmú učiť svoje deti páchať zlo, ani nie sú povinní vychovávať ich s neprimeranou prísnosťou. To je všeobecne známe, hoci je tiež známe, že existujú otcovia, ktorí...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/51-je-mozne-kritizovat-papeza
 • Židia a dobytie Jeruzaléma sasánovskou Perziou

  Jednou z najtraumatickejších udalostí pre východných kresťanov raného stredoveku bolo dobytie Jeruzalema sasánovskými Peržanmi v roku 614 po Kristovi. K dobytiu Jeruzalema došlo v kontexte byzantsko-perzských vojen medzi rímskym cisárom Herakleiom a...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/211-phillip-campbell
 • Význam dogiem pre náš nábožensko-mravný život

  Jedna z častých námietok, ktorou protivníci napádajú Cirkev, je tá, že ju obviňujú zo strnulosti. Život je vraj ustavičný rozvoj, pokrok, výmena a množenie poznatkov. Cirkev však ostáva vždy na tom istom stanovisku a má dogmy, ktoré sú sťa predpotopné...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/197-vyznam-dogiem-pre-nas-nabozensko-mravny-zivot
 • Prečo „Pánovi bratia“ spomínaní vo Sv. Písme nemôžu byť deťmi Panny Márie?

  Katolíci sa pri otázke Pánových bratov zhodujú i nezhodujú. Rozchádzajú sa v otázke, kto presne boli rodičia týchto blízkych príbuzných Spasiteľa. Všetci sa ale zhodujú v tom, že nie sú synmi Presvätej Bohorodičky, čo je pravda, ktorá plynie z dogmy o...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/140-preco-panovi-bratia-spominani-vo-sv-pisme-nemozu-byt-detmi-panny-marie
 • Druhý vatikánsky koncil a zatmenie Boha

  Aby sme ukázali novoty ktoré priniesol Druhý vatikánsky koncil najskôr musíme uviesť dvadsať princípov, ktoré tvoria katolícke chápanie pravdy, či už tieto princípy sú katolíckymi dogmami, alebo sú s týmito dogmami len úzko spojené. Je to potrebné...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/121-druhy-vatikansky-koncil-a-zatmenie-boha
 • Dejiny rímskeho kánonu

  Kánon je grécke slovo označujúce tesársku šnúru, ale tiež aj pravidlo. V liturgickom zmysle je kánonom nepremenná modlitba premenenia. Označuje sa aj inými slovami, Cyprián (+ 258) ju volá oratio, Innocent I. (+ 417) aj Gregor I. (+ 604) ju volajú...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/100-dejiny-rimskeho-kanonu
 • Rozchod Druhého vatikánskeho koncilu s Tradíciou Cirkvi v dvadsiatichpiatich bodoch

  Ak chceme porozumieť súčasnej kríze v Cirkvi, musíme sa pozrieť späť na udalosti, ktoré ju vyvolali. V tomto ohľade snáď neexistuje diskutovanejšia téma ako otázka, či je Druhý vatikánsky koncil nespravodlivo poznačený zlou implementáciou a...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/112-rozchod-druheho-vatikanskeho-koncilu-s-tradiciou-cirkvi-v-dvadsiatichpiatich-bodoch
 • Šarlátové písmeno pápeža Františka: Sprevádzanie cudzoložníkov a hanobenie tradicionalistov

  Uvažujme o dvoch skupinách katolíkov: A: to nech sú rozvedení katolíci, ktorí neposlúchli učenie Cirkvi a utvorili „nový zväzok“, v ktorom sú sexuálne aktívni, čím sa dopúšťajú cudzoložstva. B: to nech sú tradicionalistickí katolíci pripútaní k...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/55-sarlatove-pismeno-papeza-frantiska-sprevadzanie-cudzoloznikov-a-hanobenie-tradicionalistov
 • Dionýzov návrat: Ako hudba zrodila kultúrnu revolúciu

  (Článok je prepis rozhovoru s E.M. Jonesom, nepatrne skrátené prekladateľom). Profesor Jones, chcel by som s Vami dnes hovoriť o knihe, ktorú ste napísali pred štvrť storočím, menom Dionýzov návrat: Ako hudba zrodila kultúrnu revolúciu. Chcem sa...

  https://abc.tradi.sk/stat/245-dionyzov-navrat-ako-hudba-zrodila-kulturnu-revoluciu-2
 • Láska k národu

  Pod národom rozumieme všetkých obyvateľov niektorého kraja, čo tú istú reč hovoria a mimo toho majú viac alebo menej spoločný pôvod, spoločný dejepisný vývin a tak aj isté duchovné a telesné zvláštnosti. Slovo „národ“ nemá toho istého významu, čo...

  https://abc.tradi.sk/narod/252-laska-k-narodu

Výsledky 1 - 20 z 37
­